NULL string(0) ""

Uchwała nr 39/15Senatuz dnia 23 kwietnia 2015w sprawie zatwierdzenia „Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB”.Na podstawie §40 ust 2 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:

Uchwała nr 39/15
Senatu
z dnia 23 kwietnia 2015


w sprawie zatwierdzenia „Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim UMB”.

Na podstawie §40 ust 2 pkt 17 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:


§1
 Zatwierdza się „Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród JM Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku”, stanowiące załącznik do niniejszej Uchwały.
 
§2
Traci moc Uchwała nr 12/2014 Senatu UMB z dnia 04.03.2014r.
     
                                                               Przewodniczący Senatu
                                                                          Rektor
                                                             prof. dr hab. Jacek Nikliński 

Zmiana do Uchwały 39/2015 w Uchwale 42/2016, Uchwale 52/2016


                                       Załącznik do Uchwały Senatu nr 39/2015 z dnia 23.04.2015r.
Kryteria kwalifikacyjne przyznawania nagród
Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego
w Białymstoku
 
Postanowienia  ogólne:
         1. Fundusz nagród na Nagrody Rektora, tworzony jest zgodnie z art. 155 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym ( tj.  Dz.U. 2012r. poz. 572  zm.) oraz na podstawie Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
         2. Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwanego dalej UMB  mogą otrzymywać nagrody Rektora za:
a)          osiągnięcia naukowe,
b)          osiągnięcia dydaktyczne,
c)           całokształt dorobku w związku z zakończeniem stosunku pracy z  UMB.
3. Nagroda finansowa Rektora może być przyznana tylko i wyłącznie nauczycielom akademickim zatrudnionym w UMB w roku za który przyznawana jest nagroda, jako podstawowym miejscu pracy, na podstawie mianowania lub umowy o pracę.
4. Osoby, które są współautorami prac, a nie są uprawnione do nagrody finansowej mogą otrzymać dyplom honorowy  (wyłącznie na dodatkowy pisemny wniosek kierownika/koordynatora pracy – nie ma obowiązku zgłaszania wszystkich osób do dyplomu honorowego).
5. Każda publikacja może być zgłoszona do nagrody tylko jeden raz.
6.  Otrzymanie nagrody finansowej Ministra w danym roku kalendarzowym  w danej kategorii wyklucza otrzymanie nagrody Rektora w tej samej kategorii np. otrzymanie nagrody Ministra za osiągnięcia naukowe, wyklucza otrzymanie finansowej nagrody naukowej Rektora, ale nie wyklucza otrzymania nagród Rektora w pozostałych kategoriach.
7.  Wnioski o przyznanie nagród za publikację w czasopiśmie składa kierownik/ koordynator pracy. W pozostałych przypadkach wnioski o przyznanie nagród składają:
a)          Kierownicy jednostek organizacyjnych w stosunku do podległych im pracowników;
b)          Dziekani wydziałów w stosunku do kierowników jednostek organizacyjnych;
c)           „Kapituła Studencka”, która typuje 9 najlepszych nauczycieli akademickich (po trzech  z każdego wydziału) po pozytywnym zaopiniowaniu kandydatur przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i  Doskonalenia Jakości Kształcenia;
d)          Autorzy/ Redaktorzy podręczników.
         8. Wnioski o nagrody opiniuje Senacka Komisja ds. Nagród i Wyróżnień UMB,  a decyzję o ich przyznaniu podejmuje Rektor.
        9. Nauczyciel akademicki może otrzymać w danym roku kalendarzowym JEDNĄ NAGRODĘ FINANSOWĄ REKTORA W KAŻDEJ KATEGORII (jedną nagrodę naukową, jedną dydaktyczną i jedną za całokształt dorobku). W przypadku spełnienia kryteriów do dwóch lub większej liczby nagród  dydaktycznych – nauczyciel otrzymuje nagrodę finansową o najwyższej wartości.
 
Nagrody za osiągnięcia naukowe
         1. Nagroda finansowa, STANOWIĄCA SUMĘ NAGRÓD CZĄSTKOWYCH ZA POSZCZEGÓLNE PRACE opublikowane w ubiegłym roku kalendarzowym zostanie przyznana autorom prac jednorazowo i wypłacona w terminie do 30 listopada b.r. Kwota ta będzie sumą należności przypadających na danego autora za poszczególne publikacje. 
2. Nagrody w zakresie osiągnięć naukowych mogą zostać przyznane:
         A.  Za każdą pracę opublikowaną w czasopiśmie posiadającym punktację MNiSW równą lub wyższą 20 (wg danych z Biblioteki UMB obowiązujących w dniu składania wniosku) zgodnie z  „Zasadami punktowania publikacji rejestrowanych w bazie „Bibliografia publikacji pracowników UMB” (http://www.bip.umb.edu.pl/?app=uchwaly&nid=1194&y=2015 ).
         a. Za każdą pracę zakwalifikowaną do nagrody zostanie przyznana suma w wysokości uzależnionej od punktacji MNiSW:
 
Punktacja MNiSW Kwota nagrody w ZŁ 20 2000 x e 22,5 (50% z pracy 45 pkt) 2250 x e 25 2500 x e 30 4000 x e 35 5000 x e 40 6000 x e 45 8000 x e 50 10000 x e
 
e – współczynnik uzależniony od budżetu przeznaczonego na nagrody w danym roku i liczby prac zgłoszonych do nagrody.
         b. Dodatkowo osoby, które otrzymały nagrodę finansową otrzymają dyplom, potwierdzający otrzymanie nagrody naukowej JM Rektora ze wskazaniem stopnia nagrody.
         c. Punktacja do ustalenia stopnia nagrody Rektora jest sumą cząstkowych punktacji odpowiadających podziałowi finansowemu w poszczególnych publikacjach - (np. jeśli współautor otrzymuje 30% nagrody finansowej to za pracę z punktacją 30 otrzyma 9 punktów).
Punktacja przypadająca na poszczególnych autorów nagrodzonych prac zostanie uporządkowana od wartości najwyższej do najniższej. Nagrodę I st. otrzymają osoby z 1/3 „górnej” listy, II st. z 1/3 „środkowej” listy i III st. z 1/3 „dolnej” listy
Dyplomy honorowe będą przyznawane „za osiągnięcia naukowe” bez określenia stopnia .
         d. Jeżeli nagroda ma charakter zespołowy, za podział finansowy odpowiedzialna jest osoba składająca wniosek. W podziale powinni być uwzględnieni wszyscy współautorzy uprawnieni do nagrody finansowej.
         e. W pracach wieloośrodkowych obowiązują zasady parametryzacji, zgodne z   „Zasadami punktowania publikacji rejestrowanych w bazie „Bibliografia publikacji pracowników UMB” (http://www.bip.umb.edu.pl/?app=uchwaly&nid=1194&y=2015 ).  Autorzy z UMB otrzymują punktację wg tabeli zawartej w punkcie 2 A. a. , przy  czym o nagrodę za prace wieloośrodkowe mogą się ubiegać autorzy prac, które po przeliczeniu uzyskały punktację MNiSW minimum 20 punktów według wydruku z Biblioteki UMB.
 
B. Nagrody Rektora Naukowe mogą być również przyznawane za:
         a) uzyskany dla UMB patent,
         b) wdrożony patent (licencję), którego właścicielem jest w całości lub w części          UMB  zgodnie z zasadami parametryzacji określonymi w  rozporządzeniu          Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie          kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym
Wniosek o przyznanie Nagrody składa Prorektor ds. Nauki lub autor (autorzy) patentu lub prawa ochronnego.
Wniosek winien zawierać:
a) podstawowe dane na temat projektu:
b) tytuł projektu wynalazczego,
c) numer ewidencyjny w UMB
d) numer patentu lub prawa ochronnego,
e) wykaz twórców,
f) numery i datę zawarcia umów związanych z projektem,
g) datę i miejsce wdrożenia,
h) udokumentowaną wysokość efektów ekonomicznych lub opis rodzaju efektów niewymiernych.
Wysokość nagrody za osiągnięcia wynalazcze, odpowiada pracy o  punktacji MNiSW – 25.
Nagroda naukowa za osiągnięcia wynalazcze  w zakresie uzyskania patentu zostanie przyznana i wypłacona po otrzymaniu zaświadczenia z Urzędu Patentowego o przyznaniu patentu.
 
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne i całokształt osiągnięć
Wysokość nagród za osiągnięcia dydaktyczne i całokształt osiągnięć będzie zróżnicowana (1 do 3 stawek). Stawka będzie ustalona przez Senacką Komisję ds. Nagród i Wyróżnień w oparciu o przyznany na ten cel fundusz oraz liczbę złożonych wniosków, spełniających kryteria kwalifikacyjne.
Uwaga – w przypadku autorstwa podręcznika lub rozdziału – stopień nagrody ustala Komisja ds. Nagród i Wyróżnień UMB według poniższych zasad.
 
Nagrody za osiągnięcia dydaktyczne
  Nagroda I stopnia – 3 stawki
         1. Uzyskanie najwyższej punktacji w konkursie przeprowadzonym przez Kapitułę Studencką na „Najlepszego Nauczyciela Akademickiego” za ostatni rok akademicki - 3 nagrody, po jednej dla każdego wydziału.
         2. Autorstwo lub redakcja pierwszego wydania recenzowanego podręcznika lub monografii (wg klasyfikacji biblioteki UMB) opublikowanych drukiem o objętości przynajmniej 6 arkuszy wydawniczych, z zakresu kierunków studiów prowadzonych przez UMB o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
 
Nagroda II stopnia – 2 stawki
         1. Uzyskanie drugiego miejsca w punktacji w konkursie przeprowadzonym przez Kapitułę Studencką na „Najlepszego Nauczyciela Akademickiego” za ostatni rok akademicki - 3 nagrody, po jednej dla każdego wydziału.
         2. Opieka nad kołem naukowym, które zajęło I miejsce w swojej kategorii na          podstawie kryteriów Studenckiego Towarzystwa Naukowego w ostatnim roku          akademickim.
         3. Autorstwo lub redakcja pierwszego wydania recenzowanego podręcznika lub monografii (wg klasyfikacji biblioteki UMB) opublikowanych drukiem  o objętości przynajmniej 6 arkuszy wydawniczych, z      zakresu kierunków studiów prowadzonych przez UMB o zasięgu   ogólnopolskim.
         4. Autorstwo pierwszego wydania rozdziału/ów (lub nowego rozdziału/ów w kolejnym    wydaniu) w podręczniku z zakresu kierunków studiów prowadzonych przez          UMB o zasięgu ogólnopolskim lub międzynarodowym.
         5. Uzyskanie dofinansowania dla projektu dotyczącego działalności dydaktycznej Uczelni, realizowanego w partnerstwie międzynarodowym jako  lider konsorcjum.
 
 Nagroda III stopnia – 1 stawka
         1. Uzyskanie trzeciego miejsca w punktacji w konkursie przeprowadzonym przez Kapitułę Studencką na „Najlepszego Nauczyciela Akademickiego” za ostatni rok akademicki - 3 nagrody, po jednej dla każdego wydziału.
         2.  Autorstwo pierwszego wydania rozdziału/ów (lub nowego rozdziału/ów w kolejnym wydaniu) w podręczniku lub monografii (wg klasyfikacji biblioteki UMB) opublikowanych drukiem  o objętości powyżej 0,5 arkusza wydawniczego z zakresu kierunków studiów prowadzonych przez UMB o zasięgu ogólnopolskim.
         3. Tłumaczenie podręcznika opublikowanego drukiem  o objętości co najmniej 6 arkuszy wydawniczych z zakresu kierunków studiów prowadzonych przez UMB.
         4. Kierowanie i opieka nad nagrodzoną poza uczelnią pracą magisterską lub doktorską.
         5. Uzyskanie dofinansowania dla projektu dotyczącego działalności dydaktycznej Uczelni, realizowanego samodzielnie lub w partnerstwie krajowym jako lider lub partner projektu lub w partnerstwie międzynarodowym jako partner projektu.
 
Nagrody za całokształt osiągnięć
         1. Nagrody są przyznawane za całokształt dorobku obejmujący szczególne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i organizacyjne w związku z zakończeniem stosunku pracy z  UMB - na wniosek Prorektorów i Dziekanów lub Kierowników Jednostek. Nagroda ta może być przyznana nauczycielowi tylko jeden raz.
         2. Wysokość nagrody wynosi w przypadku nauczyciela akademickiego posiadającego tytuł profesora – 3 stawki, stopień naukowy doktora habilitowanego – 2 stawki, stopień naukowy doktora - 1 stawka.
 
Postanowienia końcowe
         1. Wnioski o nagrody Rektora składane są co roku w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku, za który przyznawane są nagrody, z zastrzeżeniem ustępu 2.
         2. Kandydatury nauczycieli do uzyskania tytułu: „Najlepszy Nauczyciel Akademicki” zostaną  przekazane Komisji ds. Nagród i Wyróżnień, po akceptacji przez Uczelniany Zespół ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia  w terminie do 1 października roku następującego po roku, za który przyznawane są nagrody.
         3. Wnioski o nagrody składane są do Senackiej Komisji ds. Nagród i Wyróżnień UM w Białymstoku
         4. Formularze wniosków o przyznanie nagrody JM Rektora są dostępne na stronach internetowych Uczelni.
         5. Do każdego wniosku o nagrodę naukową lub dydaktyczną  należy dołączyć publikację oraz dotyczący jej wydruk z biblioteki UMB, z punktacją MNiSW.
         6. Wniosek  o nagrodę  za osiągnięcia wynalazcze powinien być potwierdzony przez Biuro ds. Ochrony Własności Intelektualnej i Transferu Technologii.
         7. Wniosek o nagrodę dydaktyczną związaną z pozyskaniem środków zewnętrznych na działalność dydaktyczną  akceptuje Prorektor ds. Studenckich i wskazuje na stopień nagrody.
         8. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.
         9. Wzory wniosków o nagrodę naukową, dydaktyczną i całokształt dorobku stanowią integralną część Kryteriów kwalifikacyjnych przyznawania nagród Rektora nauczycielom akademickim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
                                                                  Przewodniczący Senatu
                                                                               Rektor
                                                                  prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
                                                                 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 maja 2015, 11:12:52)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (6 czerwca 2016, 11:50:25)
Zmieniono: dodanie zmiany Uchwała 52/2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 649