Tryb wnioskowy udostępnienia informacji publicznej

W Biuletynie Informacji Publicznej publikowane są wyłącznie informacje, które dotyczą spraw publicznych. Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.
pobierz przykładowy wniosek (26kB) pdf . (33kB) word

W celu uzyskania informacji, które są niedostępne na stronach BIP, prosimy wypełnić i przesłać wniosek na adres:
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
ul. Jana Kilińskiego 1
15-089 Białystok
lub drogą elektroniczną:
e-mail:  rektor@umb.edu.pl

Termin udostępnienia informacji
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Forma udostępnienia informacji
Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Koszty związane z udostępnieniem informacji publicznej na wniosek
Udostępnianie informacji publicznej jest co do zasady bezpłatne.
Jednak jeśli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Jeżeli uiści on opłatę udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy> Jeśli wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji  rozpatruje się wniosek na nowo. Jeśli zaś wycofa wniosek postępowanie o udostępnienie informacji traktuje się jakby nie zostało wszczęte.
Jeśli jednak wnioskodawca w żądanym terminie nie zachowa się jak powyżej, podmiot udostępnia informację jednocześnie wysyłając do wnioskodawcy postanowienie o opłacie, które stanowić będzie ewentualny tytuł egzekucyjny.

Decyzje wydawane w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej
Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji.
Do decyzji stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:
1)    odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;
2)    uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.
Wnioskodawca może wystąpić również do podmiotu o ponowne rozpatrzenie sprawy. Do wniosku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące odwołania.
Od powyższych decyzji przysługuje wnioskodawcy skarga do sądu administracyjnego, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania.

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (12 sierpnia 2014)
Opublikował: Emilia Minasz (12 sierpnia 2014, 14:42:55)
Podmiot udostępniający: Dział Organizacji i Kontroli

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (24 października 2014, 13:15:26)
Zmieniono: nowy wniosek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4288