Udostępnianie informacji publicznej

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej.
W Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku jest to informacja o działalności organów Uczelni w zakresie, w jakim wykonują zadania publiczne, pełnią funkcje publiczne, gospodarują majątkiem Skarbu Państwa.
 
Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Prawo do informacji publicznej obejmuje ponadto uprawnienie do wglądu do dokumentów urzędowych, oraz dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.
Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne. Szczegółowy katalog podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji publicznej określony jest w art. 4 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
 
Dostęp do informacji publicznej podlega ograniczeniom, o których mowa w art. 5, lub w przepisach odrębnych ustaw.
Podmiot zobowiązany wydaje decyzję odmawiającą udostępnienia informacji publicznej w następujących sytuacjach:
- w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o udostępnienie informacji przetworzonej, a nie wykaże on szczególnego interesu publicznego w uzyskaniu przedmiotowej informacji,
- w przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o udostępnienie informacji publicznej podlegającej ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
- w przypadku, gdy prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy, a nie dotyczy to informacji o osobach pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji, oraz w sytuacji gdy osoba fizyczna lub przedsiębiorca rezygnują z przysługującego im prawa.

Jeśli istnieje ustawa szczegółowa określająca odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznej to przepisy tej ustawy mają pierwszeństwo przed przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej.

W przypadku, gdy wnioskodawca wnosi o udostępnienie informacji, które nie zostaną zakwalifikowane jako informacje publiczne, podmiot zobowiązany do udostępnienia powiadamia wnoszącego, iż jego wniosek nie znajduje podstaw w przepisach prawa. W takiej sytuacji nie mają zastosowania przepisy o odmowie udostępnienia informacji publicznej, nie stosuje się formy decyzji administracyjnej, a jedynie informuje się wnioskodawcę o tym fakcie w zwykłej formie korespondencyjnej.
 
Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze:
1)    ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej - oficjalnym urzędowym publikatorem teleinformatycznym, 
2)  na pisemny wniosek,
3) jeśli informacja może być udostępniona niezwłocznie, jest udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku,
4) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych,
3) dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i udostępniania materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących te posiedzenia,

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (21 maja 2014)
Opublikował: Emilia Minasz (21 maja 2014, 09:41:45)
Podmiot udostępniający: Dział Organizacji i Kontroli

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (12 sierpnia 2014, 14:39:07)
Zmieniono: dodanie tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3774