Misja i strategia

                                               MISJA UCZELNI

    Misją Uczelni jest stałe podnoszenie wiedzy medycznej, farmaceutycznej oraz w zakresie zdrowia publicznego w celu świadczenia najlepszej opieki zdrowotnej. Odbywa się to poprzez prowadzenie działalności dydaktycznej i naukowej, a w szczególności:

  · wyposażenie absolwentów w kompetencje zawodowe w zakresie medycyny, stomatologii,
    farmacji, analityki medycznej, kosmetologii, pielęgniarstwa, położnictwa, fizjoterapii,
    zdrowia publicznego, dietetyki, elektroradiologii, logopedii z fonoaudiologią,
    ratownictwa medycznego i technik dentystycznych zgodnie z Krajowymi Ramami
    Kwalifikacji oraz ze strategią międzynarodowej kooperacji dydaktyczno-naukowej,

  · prowadzenie badań naukowych oraz kształcenie pracowników naukowo-dydaktycznych
    we współpracy z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami naukowymi i dydaktycznymi,

  · prowadzenie wysoko specjalistycznej działalności diagnostyczno-leczniczej oraz
    uczestniczenie    w sprawowaniu opieki zdrowotnej,

  · prowadzenie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń w celu kształcenia nowych
    umiejętności niezbędnych na rynku pracy w systemie uczenia się przez całe życie,

  · podyplomowe kształcenie wysokowykwalifikowanych kadr opieki zdrowotnej,

  · wprowadzenie i utrzymanie standardów obowiązujących w Zjednoczonej Europie,
    w zakresie działalności dydaktycznej, naukowej i opieki zdrowotnej,

  · współudział w praktycznym wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz szerzenie oświaty
    prozdrowotnej w społeczeństwie poprzez współpracę z organizacjami naukowymi
    i gospodarczymi, organami samorządowymi, stowarzyszeniami kulturalnymi
    i społecznymi.
 

    Wypełnianie społecznej misji Uczelni jako wiodącej w regionie placówki w zakresie szeroko rozumianej edukacji medycznej obejmuje zarówno kształcenie przeddyplomowe kadr medycznych takich jak lekarzy, stomatologów, techników dentystycznych, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych, kosmetologów, pielęgniarek, położnych, fizjoterapeutów, ratowników medycznych, elektroradiologów, dietetyków, logopedów i fonoaudiologów oraz specjalistów z zakresu zdrowia publicznego jak i wysokospecjalistyczne kształcenie podyplomowe kadr medycznych, farmaceutycznych jak i diagnostów laboratoryjnych, realizowane w trybie kształcenia specjalizacyjnego oraz kształcenia ustawicznego. Ponadto, Uniwersytet Medyczny promuje kadry naukowe w szczególności w dziedzinach, w których posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora habilitowanego nauk medycznych, doktora habilitowanego nauk o zdrowiu oraz doktora habilitowanego nauk farmaceutycznych.
Uniwersytet Medyczny uczestniczy w życiu regionu i kraju poprzez szerzenie oświaty prozdrowotnej i proekologicznej w regionie oraz poprzez propagowanie wiedzy medycznej, rozwijanie potrzeby samokształcenia w społeczeństwie. Ponadto Uniwersytet uczestniczy w realizacji programów badawczych, współpracuje z organizacjami naukowymi i gospodarczymi, organami samorządowymi, towarzystwami naukowymi, społecznymi i kulturalnymi. W dziedzinie badań naukowych i klinicznych Uniwersytet Medyczny współpracuje z licznymi zagranicznymi ośrodkami naukowymi, uniwersytetami i szpitalami klinicznymi. Szczególnie ścisłe więzy łączą Uczelnię z wydziałami lekarskimi i farmaceutycznymi Uniwersytetów  w Europie, USA i Japonii. Ze względu na swoje geograficzne położenie na wschodnich rubieżach Unii Europejskiej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku odgrywa szczególnie istotną rolę w rozwijaniu współpracy naukowej           i klinicznej z sąsiadującymi krajami Europy Wschodniej. Ponad 30-letnią tradycję ma współpraca naukowa i zawodowa z Instytutem Medycznym w Grodnie, Mińsku, Kownie, Lwowie i Wilnie.

 
          Strategia rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
                                            na lata 2013-2020

   Strategia Uniwersytetu Medycznego obejmuje obszary: zarządzania Uczelnią, działalności dydaktycznej, działalności naukowej, działalności klinicznej i zawodowej oraz obszar działalności promocji UMB.

Główne kierunki rozwoju:

  1. Uzyskanie wysokiej jakości i oferty kształcenia ocenianej wg obiektywnych kryteriów
      (np. zdawalność USMLE/LEP/LEK, odsetek laureatów Olimpiad ogólnokrajowych wśród
      osób rekrutowanych, odsetek absolwentów znajdujących zgodne z wykształceniem
      zatrudnienie, itp).

  2. Umiędzynarodowienie Uczelni poprzez zwiększenie liczby studentów kształconych
      w języku angielskim i rozwój międzynarodowej współpracy naukowej.

  3. Zwiększanie naboru na studia III stopnia (doktoranckie) oraz roli doktorantów
      w rozwoju naukowym Uczelni.

  4. Zwiększenie pozyskiwania funduszy pozastatutowych na badania naukowe, 
      komercjalizacja badań i tworzenie spółek celowych w celu transferu wiedzy
      do gospodarki, rozwój współpracy B+R z przedsiębiorstwami/firmami prywatnymi.

  5. Unowocześnianie metod diagnostycznych i terapii oraz udoskonalanie jakości usług
      medycznych w ramach jednostek klinicznych Uczelni.
 


                                           ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

Cel: Poprawa możliwości w zakresie zarządzania Uczelnią

W związku ze stałym zmniejszaniem się wysokości dotacji dydaktycznej w stosunku do kosztów kształcenia istnieje bezwzględna potrzeba zwiększenia pozabudżetowych przychodów Uczelni.
Proponowane sposoby realizacji celu:

  I. Bilansowanie finansów Uczelni – monitorowanie zapotrzebowania rynku na studia
     (współpraca z przedsiębiorcami i analiza kariery absolwentów) oraz analiza kosztów
     kształcenia na poszczególnych kierunkach:

     - zwiększenie przychodów z działalności dydaktycznej (zwiększenie udziału studentów 
       zagranicznych na wszystkich wydziałach UMB),

     - dostosowywanie liczby studentów na poszczególnych kierunkach do potrzeb rynku 
       pracy przy uwzględnieniu wysokości dotacji dydaktycznej,

     - powoływanie nowych kierunków pod warunkiem (w celu) zbilansowania kosztów
       kształcenia na Wydziale,

     - organizacja płatnych studiów III stopnia oraz podyplomowych zgodnych
       z oczekiwaniami rynku pracy.
 
 II. Efektywne wykorzystanie posiadanych zasobów poprzez wdrożenie zintegrowanego
      systemu zarządzania finansami, majątkiem, kadrami i gospodarką materiałową
      a przede wszystkim organizacją dydaktyki i badań naukowych.
 
III. Uzyskiwanie przychodów z działalności naukowej – poprzez komercjalizację
      i współpracę        z przemysłem/przedsiębiorcami, organizację zjazdów/konferencji
      naukowych.
   
IV. Tworzenie spółek z udziałem Uczelni do komercjalizacji badań naukowych oraz
     uzyskiwania przychodów z działalności diagnostyczno-medycznej .
 
 V. Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy , wsparcia władz lokalnych
     i wymaganych zezwoleń formalnych w celu zaplanowania i realizacji budowy 
     w Białymstoku Centrum Kongresowego umożliwiającego organizację zjazdów
     ogólnopolskich i zagranicznych.


 
Cel: Rozwój infrastruktury Uczelni (inwestycje):

Proponowane sposoby realizacji celu:

1.      Zakończenie do 2017 roku rozbudowy i przebudowy Uniwersyteckiego Szpitala
         Klinicznego.

2.      Pozyskanie środków i realizacja budynku Centrum Badań Innowacyjnych
         z Laboratorium Bioinformatyki.

3.      Przejęcie przez Uczelnię majątku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistyczny
         im. K.Dłuskiego od Marszałka Województwa Podlaskiego, pozyskanie środków
         i realizacja jego modernizacji z uwzględnieniem funkcji Specjalistycznego
         Szpitala Gruźlicy i Chorób Płuc.

4.      Kontynuacja cyklu remontów i rozbudowy Domów Studenckich wraz
         z termomodernizacją.

5.      Modernizacja bazy dydaktycznej: Collegium Universum, Collegium Primum,
         Skłodowskiej 7a, Mieszka I.

6.      Podejmowanie działań w celu pozyskania funduszy na wykorzystanie odnawialnych
         źródeł energii do zasilania budynków dydaktycznych i klinicznych.

7.      Powoływanie nowych jednostek dydaktycznych/klinicznych w odpowiedzi na tworzące
         się zapotrzebowanie społeczne i możliwość pozyskiwania płatności na oferowane
         usługi medyczne,

8.      Powoływanie nowych jednostek naukowych związanych z rozwojem innowacyjnych
         metod      i kierunków badawczych (w tym m.in. dot. medycyny regeneracyjnej,
         natonotechnologii, bioinformatyki)
 


                                     DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA

Cel: Poprawa jakości kształcenia

1. Wdrożenie i realizacja postanowień uchwały Senatu w sprawie Uczelnianego Systemu
    ds. Jakości Kształcenia, w tym:

    ·         powołanie Biura ds. Jakości Kształcenia odpowiedzialnego za analizę ankiet
              studenckich i współpracę z jednostkami w celu poprawy wyników kształcenia oraz
              za analizę kosztochłonności kierunków.
 
    ·         podejmowanie działań zwiększających odsetek wypełnianych przez studentów 
              ankiet oceniających jakość kształcenia po każdym cyklu ćwiczeń.

    ·         analiza wyników egzaminów państwowych zdawanych przez absolwentów UMB.

2. Pozyskiwanie najlepszych studentów z Polski i zagranicy (w tym poprzez promocję 
    wśród najlepszych uczniów szkół średnich, fundowanie stypendiów laureatom Olimpiad,
    organizowanie we współpracy z najlepszymi szkołami średnimi zajęć „kół zainteresowań”
    na Uczelni, promocję w mediach ogólnopolskich, w internecie).

3. Wprowadzenie standaryzowanych metod oceny wiedzy studentów i konsekwencja przy
    decyzji o promocji na kolejny rok.

4. Wykłady i seminaria dla studentów udostępniane w systemie internetowym z dostępem
    wewnątrzuczelnianym (np. w formacie PDF).

5. Urealnienie  pensum osobom funkcyjnym.

6. Elektroniczny rozkład zajęć z lokalizacją sal wykładowych/ćwiczeniowych dostępny
    z platformy internetowej dla wykładowców i studentów.

7. Zwiększenie liczby doktorantów poprzez nowoczesny program dydaktyczno-badawczy 
   studiów doktoranckich, motywacyjny system stypendialny oraz uelastycznienie wyboru 
   promotorów i rozliczania godzin dydaktycznych.

 
Cel: Poprawa konkurencyjności oferty kształcenia dla studentów kształconych w języku angielskim:

1. Kształcenie oparte na standardach egzaminów amerykańskich USMLE: Step 1 (nauki podstawowe), Step 2 (nauki kliniczne, część teoretyczna i praktyczna)– wykupienie licencji bo bazy pytań, podjęcie wysiłków w celu organizacji egzaminów przedmiotowych w oparciu o wytyczne NBE (National Board of Examinations), organizacja międzynarodowych szkół letnich,

2. Utrzymanie kursów z języka angielskiego dla nauczycieli prowadzących zajęcia z English/American Division (z ewentualnym częściowym współpłaceniem w przypadku trudności z uzyskaniem funduszy zewnętrznych),

3. Zorganizowanie kursów wykładów prof. wizytujących w ramach programu zajęć (obligatoryjne dla studentów kształconych w języku angielskim),

4. Organizacja wyjazdów na praktyki zagraniczne, współpraca z dobrymi ośrodkami klinicznymi i/lub dydaktycznymi w EU/USA,

5. Stworzenie motywacyjnego systemu dla nauczycieli prowadzących zajęcia na English/American Division.


Cel: Poprawa warunków studiowania

1. Ścisła współpraca Władz i Administracji Uczelni z samorządem i organizacjami studenckimi w celu szybkiego reagowania na pojawiające się problemy dotyczące jakości i warunków studiowania.

2. Poprawa warunków socjalno-bytowych studentów: remonty i przebudowa akademików, poprawa infrastruktury zewnętrznej (bar/”ekonomiczna” restauracja w USK, innych obiektach Uczelni).

3. Podjęcie działań w celu zdobycia środków (np. z funduszy strukturalnych EU) na budowę nowoczesnego hotelu dla studentów niestacjonarnych/prof. wizytujących i osób biorących udział       w szkoleniu podyplomowym.

4. Opracowanie folderów (w języku polskim i angielskim) wprowadzających nowych studentów w różne aspekty studiowania w UMB (szkic kampusu) i życia w Białymstoku.

5. Zapewnienie dostępności do sieci informatycznej na terenie całej uczelni w oparciu o sieć Wi-Fi, uruchomienie terminali stacjonarnych (akademiki, biblioteka, inne) dostępnych po zalogowaniu się za pomocą legitymacji elektronicznej, wprowadzenie e-indeksu.

6. Utworzenie na Wydziale Lekarskim Centrum Symulacji Medycznej wyposażonego w fantomy, symulatory i specjalistyczne oprogramowanie.

7. Rozwijanie działalności Biblioteki przez jej dalszą informatyzację i poszerzanie dostępu do światowego piśmiennictwa medycznego, a także przez stałą aktualizację zbiorów bibliotecznych umożliwiającą studentom i pracownikom naukowo-dydaktycznym dostęp do najnowszej wiedzy medycznej.

 
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA

Cel: Poprawa rozwoju naukowego i upraktycznienie badań (komercjalizacja) naukowych

Proponowane sposoby realizacji celu:

I. Wzrost jakości prowadzonych badań i jakości publikacji naukowych:

   1. Zmiana systemu przyznawania nagród Rektorskich na przejrzysty system nagradzania
       za poszczególne prace o wysokiej punktacji MNiSzW.
 
   2. Aktualizacja kryteriów uprawniających do ubiegania się o stopień doktora
       habilitowanego, tytuł profesora oraz na stanowisko profesora zwyczajnego biorąc pod
       uwagę kryterium liczby cytowań (np. indeks Hirscha), skuteczność pozyskiwania
       funduszy naukowych i efekty współpracy międzynarodowej.

   3. Stymulowanie do tworzenie zespołów naukowych 
       międzyjednostkowych/międzywydziałowych, np. poprzez wyższe finansowanie
       wspólnych projektów statutowych.

   4. Rozwój badań aplikacyjnych i klinicznych, m.in. przez stworzenie Centrum Badań
       Klinicznych umożliwiającego badania kliniczne/kohortowe inicjowane przez naukowców
      – stworzenie uregulowań formalno-prawnych między USK a UMB w zakresie
      prowadzenia badań klinicznych.

   5. Włączanie najzdolniejszych studentów do prac naukowych: stworzenie systemu
       Opiekunów Naukowych (dla 2-3 studentów) zamiast wielo-liczebnych Kół Naukowych
       (stworzenie kryteriów naboru) i grantów dla studentów (aplikacje do konkursu
       o Diamentowy Grant), wdrożenie systemu zatrudniania na UMB „najlepszych
       z najlepszych”.

   6. Stworzenie stale uaktualnianego elektronicznego CV każdego pracownika
       stanowiącego podstawę do awansu czy wnioskowania o możliwość rozpoczęcia
       procedur ubiegania się o stopień doktora habilitowanego, tytuł profesora.

   7. Wdrożenie elektronicznego  systemu obsługi projektów i składania zamówień
       na odczynniki i sprzęt.

   8. Stworzenie elektronicznej informacji o wyposażeniu jednostek w aparaturę
       specjalistyczną w celu ułatwienia nawiązywania współpracy naukowej oraz zapewnienia
       stabilnego użytkowania aparatury.

   9. Stworzenie etatów naukowych opłacanych z granów naukowych z możliwością
       motywacyjnego systemu wynagradzania.

 10. Rozwój wydawanych przez Uczelnię czasopism w języku angielskim – pozyskiwanie
       wysoko cytowanych autorów zagranicznych, wprowadzenie PHS na listę filadelfijską.

 11. Zainicjowanie i prowadzenie cyklicznych specjalistycznych konferencji/zjazdów, szkoleń
       podyplomowych w celu promowania osiągnięć naukowych, klinicznych i dydaktycznych
       Uczelni oraz w celu promowania Uczelni jako  wiodącego ośrodka w kraju i na świecie.

 
II. Pozyskiwanie funduszy pozastatutowych i umiędzynarodowienie badań naukowych

1. Podejmowanie działań w celu uzyskania i utrzymania statusu KNOW dla Centrum Badań Innowacyjnych (we współpracy z Instytutem MKiD PAN, Haselt University oraz CEMBIO, San Pauo University z Madrytu) oraz koncentracja środków na rozwoju innowacyjnych metod badawczych – m.in. zwolnienie środków pozyskanych w ramach KNOW z 30% narzutu Uczelni i przeznaczenie ich na rozwój nowoczesnych kierunków badawczych w tym m.in. nanotechnologii, technik wielkoskalowych, najnowocześniejszych metod obrazowania medycznego.

2. Rozwój współpracy międzynarodowej z jednostkami, których naukowcy należą do czołówki światowej w poszczególnych dziedzinach badawczych, dzięki funkcjonowaniu programu profesorów wizytujących, systemu stypendiów wyjazdowych dla wyróżniających się naukowców, wspólnemu aplikowaniu o granty międzynarodowe (w tym z EU) (wykazanie współpracy międzynarodowej jako kryterium do profesury i oceny Kierowników Klinik/Zakładów).

3. Wprowadzenie obowiązku aplikowania i pozyskiwania grantów z NCN/NCBIR, 7 Programu ramowego i innych źródeł pozastatutowych przez poszczególne jednostki Uczelni, nauczycieli akademickich ubiegających się o stopień dr hab. i tytuł profesora oraz przez studentów studiów doktoranckich (granty promotorskie).

4. Aktywne przygotowywanie pracowników naukowych i administracyjnych do aplikowania o granty naukowe oraz strukturalne w związku z nową perspektywą budżetową EU (2014-2020) – wyjazdy na szkolenia i spotkania w instytucjach zarządzających alokacją funduszy.

 
III. Poprawa działań w zakresie ochrony własności intelektualnej (patenty) oraz
      komercjalizacji:

1. Prowadzenie szkoleń zwiększających świadomość oraz wiedzę o potrzebie upraktycznienia i komercjalizacji wyników badań naukowych oraz możliwości patentowania i „zarabiania na nauce” .

2. Powołanie Biura/Pełnomocnika Rektora ds. ochrony własności intelektualnej (patenty) oraz komercjalizacji oraz spółki spin off (lub innej) zajmującej się obsługą ich wdrażania.

3. Współpraca z Białostockim Parkiem Naukowo-Technologicznym w zakresie prowadzenia Laboratorium Obrazowania Medycznego (PET/MRI)(powołanie spółki będącej operatorem LOM) i korzystania z Data Center (Cloud computing).
 


                            DZIAŁALNOŚĆ KLINICZNA I ZAWODOWA

Cel: Koordynacja współpracy ze Szpitalami Klinicznymi w zakresie poprawy warunków dydaktyki i badań naukowych

Proponowane sposoby realizacji
 
1. Sprawowanie nadzoru i kontroli nad szpitalami klinicznymi mając na względzie osiągnięcie przez nie zarówno wysokiego poziomu świadczonych usług medycznych jak i dobrej sytuacji finansowej, przy wspieraniu realizacji przez Uczelnię zadań polegających na kształceniu przed- i podyplomowym w zawodach medycznych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia.
 
2. Inicjowanie wdrażania nowoczesnych technologii medycznych, technik diagnostycznych i terapeutycznych.
 
3. Dostosowanie kosztów działalności szpitali do poziomu zapotrzebowania na realizowane przez nie świadczenia zdrowotne i do uzyskiwanych z tego tytułu przychodów. Bieżąca restrukturyzacja placówek zapewniająca dostosowanie ich działalności do dynamiki  zmian na rynku usług medycznych.
 
4. Wprowadzenie motywacyjnego systemu wynagradzania, powiązanego z liczbą realizowanych procedur medycznych oraz z wydajnością pracy poszczególnych zespołów.
 
5. Rozbudowa bazy dydaktycznej na terenie szpitali klinicznych w ramach realizowanych obecnie oraz planowanych w przyszłości inwestycji, prowadzonych przez Uniwersytet Medyczny.
 
6. Utworzenie na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego jednostki organizacyjnej w postaci centrum badań klinicznych i terapii innowacyjnych.
 
7. Stworzenie oraz realizacja planu kształcenia kadry w ramach szkoleń miejscowych, stypendiów oraz staży krajowych i zagranicznych. Opracowanie planów rozwoju poszczególnych zakładów, klinik   i oddziałów w zakresie potrzeb aparaturowych.


Cel: Uczestnictwo Uczelni w kreowaniu polityki zdrowotnej Podlasia
 
Proponowane sposoby realizacji:
 
1. Podejmowanie działań w celu zapewnienia obecności przedstawicieli Uczelni w strukturach organizacyjnych władz administracyjnych i samorządowych stanowiących w sprawach opieki zdrowotnej oraz w ciałach doradczych Wojewody, Marszałka i Prezydenta Miasta. W szczególności zachowanie wpływu na powoływanie konsultantów wojewódzkich.
 
2. Organizowanie przez jednostki organizacyjne Uczelni kursów specjalistycznych o zasięgu regionalnym, skierowanych do uczestników systemu opieki zdrowotnej.
 
3. Udział w programach promocji zdrowia, organizacja programów prewencji, badań skryningowych, organizowanie kursów i szkoleń w zakresie pierwszej pomocy, udział w festiwalu nauki.
 

Cel: Komercjalizacja w ramach Uczelni kształcenia podyplomowego

– organizacja płatnych kursów, sympozjów prowadzonych przez poszczególne jednostki przy pomocy dedykowanej jednostki na Uczelni z motywacyjnym systemem wynagradzania Wykładowców.
 

                                     DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA

Cel: Konsekwentne prowadzenie działań promocyjnych mające na celu wyróżnienie Uczelni z grona innych, podobnych jej instytucji.

Proponowane sposoby realizacji:
 
1. Zamieszczanie logo Uczelni na wszystkich dokumentach będących w obiegu zewnętrznym,

2. Promowanie Uczelni wśród kandydatów na studia, poprzez wizyty w szkołach średnich powiązane z prezentacją oferty edukacyjnej UMB,

3. Organizowani dni otwartych,

4. Regularne uczestnictwo UMB w targach edukacyjnych i podobnych tematycznie imprezach,

5. Dbanie o wizerunek Uczelni w prasie i  mediach poprzez zamieszczanie ogłoszeń i informacji na temat ważniejszych wydarzeń z życia UMB.

Misja i Strategia Rozwoju UMB wprowadzone zostały Uchwałą nr 54/12 Senatu UMB 

metryczka


Wytworzył: Senat UMB (28 czerwca 2012)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 13:38:36)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (10 września 2015, 11:21:20)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8234