NULL string(0) ""

Uchwała nr 40/15Senatuz dnia 23 kwietnia 2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w BiałymstokuNa podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 2 pkt 2 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 40/15
Senatu
z dnia 23 kwietnia 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie art. 161 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 2 pkt 2 Statutu Uczelni uchwala się, co następuje:


Regulamin obowiązujący od roku akademickiego 2016/2017 został wprowadzony Uchwałą 38/2016§1
Wprowadza się Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego  w Białymstoku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§2
Traci moc Uchwała Senatu nr 37/2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Stacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz  Uchwała Senatu nr 38/2014 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Studiów Niestacjonarnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016.
                                                                            Przewodniczący Senatu
                                                                                      Rektor
                                                                        prof. dr hab. Jacek Nikliński

  Załącznik do Uchwały nr  40/2015 Senatu UMB z dnia 23.04.2015

Regulamin studiów I stopnia, II stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich UMB - moc obowiązująca od roku akademickiego 2015/2016 pobierz pdf (177kB) pdf   pobierz word (58kB) word  

Regulations governing higher education - undergraduate, graduate and uniform master's studies at the Medical University of Bialystok (138kB) pdf - Regulamin studiów w języku angielskim

                               
I.  PRZEPISY OGÓLNE
 
§ 1
1.        Niniejszy Regulamin Studiów zwany dalej „Regulaminem” określa prawa i obowiązki studentów studiów I stopnia, II stopnia i jednolitych studiów magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, związane z organizacją i tokiem studiów. Regulamin opracowany został stosownie do art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym zwanej dalej „ustawą”.
2.        Regulamin ma również zastosowanie do studiujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku w ramach programów studiów prowadzonych w języku angielskim. Są to studia płatne, a wysokość opłat ustala Rektor. Studenci przyjęci na studia na oddziale anglojęzycznym mają obowiązek odbyć przed rozpoczęciem I roku kurs przygotowawczy.
3.        Regulamin uchwala Senat Uczelni, co najmniej na pięć miesięcy przed początkiem roku akademickiego. Regulamin studiów wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego, po uzgodnieniu z uczelnianym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów.
4.        Przyjęcie w poczet studentów Uniwersytetu Medycznego, zwanego dalej "Uczelnią", następuje z chwilą immatrykulacji i złożenia ślubowania. Po immatrykulacji student otrzymuje legitymację studencką oraz indeks, który jest dokumentem przedstawiającym przebieg i wyniki studiów.
5.        Uczelnia dołoży wszelkich starań, aby stworzyć osobom niepełnosprawnym warunki do pełnego udziału w procesie kształcenia.
6.        Student ma obowiązek postępować zgodnie z treścią ślubowania, Regulaminem oraz innymi przepisami obowiązującymi w Uczelni.
7.        Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności studenta, student ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych                    w ustawie.
8.        W Uczelni funkcjonuje System Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia, którego działanie regulują odrębne przepisy.
9.        Reprezentantami ogółu studentów są organy Samorządu Studentów.
10.    Zwierzchnikiem i opiekunem studentów Uniwersytetu Medycznego jest Rektor,                           a zwierzchnikiem i opiekunem studentów danego wydziału jest  Dziekan. Stałym zastępcą Rektora, powołanym do nadzoru spraw studenckich jest Prorektor ds. Studenckich.
11.    Instancją odwoławczą we wszystkich sprawach objętych Regulaminem jest Rektor.
 
II.   ORGANIZACJA STUDIÓW
 
Organizacja roku akademickiego
§ 2
1.    Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
2.    W przypadku, gdy rozpoczęcie roku akademickiego przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, a także w innych uzasadnionych przypadkach, Rektor może podjąć decyzję o wcześniejszym lub późniejszym rozpoczęciu roku akademickiego w całej Uczelni lub na określonym kierunku.
3.    W przypadku, gdy program studiów dla danego kierunku, formy kształcenia lub formy studiów przewiduje rozpoczęcie zajęć od drugiego semestru roku akademickiego (tj. semestru letniego), rozpoczęcie roku akademickiego następuje w terminie ustalonym w Uczelni dla rozpoczęcia semestru letniego.
 
Organizacja zajęć
§ 3
Studia odbywają się według programów studiów, w tym planów studiów uchwalanych zgodnie  z trybem określonym w ustawie.
 
§ 4
1.    Szczegółowy program studiów, w tym plan studiów oraz harmonogram zajęć, podawane są do wiadomości przed rozpoczęciem semestru poprzez zamieszczenie na stronie internetowej każdego wydziału.
2.      Rok akademicki obejmuje:
- semestr zimowy,
- semestr letni,
- okres od zakończenia semestru letniego do początku semestru zimowego następnego roku akademickiego przeznaczony na przewidziane planem studiów praktyki zawodowe, przy czym praktykę tę lub część praktyki przewidzianej planem studiów, student może odbyć w ciągu roku akademickiego w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
3.      Semestr zimowy obejmuje:
- okres zajęć trwający 15 tygodni dydaktycznych,
- zimową sesję egzaminacyjną.
4.      Semestr letni obejmuje:
- okres zajęć trwający 15 tygodni dydaktycznych,
- letnią sesję egzaminacyjną.
5.      Sesje egzaminacyjne łącznie trwają nie krócej niż 6 tygodni, w tym letnia sesja egzaminacyjna co najmniej 4 tygodnie.
6.      Zimowa sesja egzaminacyjna trwa od początku zimowej przerwy międzysemestralnej do 30 kwietnia, zaś letnia sesja egzaminacyjna do 15 września.
7.      Ramową organizację roku ustala Rektor i podaje do wiadomości wszystkich jednostek dydaktycznych przed rozpoczęciem roku akademickiego.
8.      Rektor może w czasie trwania roku akademickiego wprowadzać w nim zmiany oraz  może zawiesić zajęcia na czas określony.
9.      Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.
10.  Dziekan może ustanowić w ciągu roku akademickiego godziny wolne od zajęć na danym wydziale.
11.  Na podstawie decyzji Rektora, o której mowa w ust. 7, Dziekan po zasięgnięciu opinii starostów poszczególnych lat studiów, ustala szczegółowy harmonogram zajęć.
12.  Ustalenia określone w ust. 11 powinny być podane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem semestru lub roku akademickiego, w formie ogłoszenia na tablicy ogłoszeń dziekanatu oraz na stronie internetowej wydziału.
13.  Wszystkie jednostki dydaktyczne zobowiązane są do ustalenia wewnętrznego regulaminu dydaktycznego opartego na przepisach określonych w Regulaminie. Regulamin dydaktyczny jednostki określa co najmniej:
1)      sposób prowadzenia zajęć,
2)      możliwości i formy wyrównywania zaległości powstałych na skutek nieobecności,
3)      formy przeprowadzania zaliczeń przedmiotu i egzaminów oraz warunki zwalniania    z nich,
4)      kryteria oceniania,
5)      wykaz obowiązkowych i zalecanych podręczników,
6)      zasady wglądu przez studenta do jego prac pisemnych, w tym w szczególności: sprawdzianów, kolokwiów, prac zaliczeniowych i egzaminacyjnych w terminie podanym przez kierownika jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej i w obecności kierownika jednostki lub osoby przez niego wyznaczonej,
7)      sposób informowania studentów o wynikach  egzaminów i zaliczeń, przy czym informowanie powinno odbywać się z poszanowaniem przepisów o ochronie danych osobowych.
14.  Regulamin dydaktyczny jednostki oraz sylabusy realizowanych przedmiotów są podawane do wiadomości studentów przed rozpoczęciem zajęć dydaktycznych poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń właściwej jednostki dydaktycznej i opublikowanie na stronach internetowych jednostki.
15.  Regulamin dydaktyczny może być zmieniany w ciągu roku akademickiego, wyłącznie po uzyskaniu opinii starosty roku.
16.  Jednostka prowadząca zajęcia dydaktyczne, oraz studenci odbywający w niej zajęcia, zobowiązani są do przestrzegania regulaminu dydaktycznego danej jednostki.
 
Opłaty
§ 5
1.      Uczelnia może wprowadzić opłaty za zajęcia dydaktyczne na podstawie obowiązujących przepisów.
2.      Uczelnia może pobierać opłaty za świadczone usługi edukacyjne związane z:
1)     kształceniem studentów na studiach niestacjonarnych,
2)     powtarzaniem określonych zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce,
3)     prowadzeniem studiów w języku obcym,
4)     prowadzeniem zajęć nieobjętych planem studiów, w tym zajęć uzupełniających efekty kształcenia niezbędne do podjęcia studiów drugiego stopnia na określonym kierunku,
5)     przeprowadzeniem potwierdzenia efektów uczenia się.
3.      Wysokość opłat na danym kierunku studiów ustala Rektor na wniosek Rady Wydziału
4.       Warunki odpłatności za usługi edukacyjne, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3 pkt.5, określa umowa między uczelnią a studentem lub osobą przyjętą na studia, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
5.      Warunki odpłatności za przeprowadzenie potwierdzenia efektów uczenia się określa odrębna umowa zawarta między Uczelnią a Wnioskodawcą.
6.      W uzasadnionych przypadkach, Dziekan wydziału może wyrazić zgodę na rozłożenie opłaty na 2 równe raty.
 
Opiekun roku, starosta, Rada Pedagogiczna
§ 6
1.        Dziekan, po zasięgnięciu opinii starosty roku, powołuje opiekuna roku spośród nauczycieli akademickich wydziału.
2.        Opiekun roku czuwa nad sprawami studentów, współdziała ze starostą roku, służy pomocą studentom. Szczegółowy zakres obowiązków opiekuna roku ustala Dziekan.
3.        Rada pedagogiczna współdziała z Dziekanem w koordynowaniu procesu dydaktycznego na określonym roku studiów. W skład rady pedagogicznej wchodzą z urzędu: Dziekan lub Prodziekan, opiekun roku, kierownicy jednostek dydaktycznych lub upoważnieni przez nich nauczyciele akademiccy, a także starosta danego roku studiów. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest opiekun roku.
 
Praktyki zawodowe
§ 7
1.        Student zobowiązany jest do odbycia praktyk zawodowych, które są integralną częścią studiów i realizowane są zgodnie z programem studiów, w tym planem studiów.
2.        Celem praktyk zawodowych jest doskonalenie umiejętności praktycznych w warunkach właściwych dla danego zakresu działalności zawodowej.
3.        Student może odbyć praktykę zawodową w kraju lub za granicą, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej, na warunkach określonych w programach studiów.
4.        W celu właściwej realizacji praktyk zawodowych, Dziekan wydziału powołuje opiekunów praktyk studenckich spośród nauczycieli akademickich.
5.        Zasady odbywania i zaliczania studenckich praktyk zawodowych wynikają z regulaminów praktyk zawodowych na poszczególnych kierunkach.
 
III.  PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW
 
§ 8
Student ma prawo do:
1)      rozwijania zainteresowań naukowych, korzystania w tym celu z pomieszczeń dydaktycznych, urządzeń i środków w Uczelni, oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uczelni,
2)        zrzeszania się w kołach naukowych oraz uczestnictwa w pracach naukowych, rozwojowych  i wdrożeniowych realizowanych w Uniwersytecie Medycznym,
3)        uzyskiwania nagród i wyróżnień,
4)        studiowania według indywidualnego toku studiów lub indywidualnej organizacji studiów na zasadach określonych w Regulaminie Studiów Indywidualnych, stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu,
5)        zrzeszania się w organizacjach studenckich na zasadach określonych w ustawie,
6)        otrzymywania pomocy materialnej na zasadach określonych odrębnymi przepisami,
7)        rozwijania zainteresowań kulturalnych, turystycznych i sportowych, korzystania w tym celu z urządzeń i środków Uczelni oraz pomocy ze strony nauczycieli akademickich i organów Uniwersytetu Medycznego,
8)        uczestniczenia w zajęciach otwartych innych kierunków studiów,
9)        korzystania ze wsparcia Biura Karier, Biura ds. Zapewnienia i Doskonalenia Jakości Kształcenia oraz Biura ds. Osób Niepełnosprawnych.
 
§ 9
1.      Do obowiązków studenta należy pełne wykorzystanie możliwości kształcenia się, stwarzanych przez Uczelnię oraz postępowanie zgodne z treścią ślubowania i Regulaminem. Student ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z nieprzestrzegania  Regulaminu.
2.      W szczególności student obowiązany jest do:
1)        obowiązkowego uczestniczenia we wszystkich formach zajęć dydaktycznych wynikających z planu zajęć danego kierunku,
2)         wypełniania obowiązków dydaktycznych zgodnie z planem, programem studiów i regulaminem studiów, w tym terminowego uzyskiwania zaliczeń i zdawania egzaminów oraz odbywania praktyk zawodowych,
3)        przestrzegania przepisów obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym, w tym Kodeksu etyki studenta i doktoranta,
4)        okazywania szacunku pracownikom Uniwersytetu Medycznego i przestrzegania zasad współżycia koleżeńskiego,
5)        dbania o godność studenta i dobre imię Uczelni,
6)        studiowania i stosowania w praktyce zasad etycznych przyszłego zawodu,
7)        poszanowania mienia Uniwersytetu Medycznego,
8)        podpisania umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne związane z kształceniem na studiach stacjonarnych,
9)        wnoszenia opłat za usługi edukacyjne w wysokości określonej przez Rektora,
10)    złożenie pisemnego oświadczenia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej,
11)    złożenia oświadczenia o niepobieraniu/pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku,
12)    poddania pracy dyplomowej procedurom antyplagiatowym zgodnie z przepisami obowiązującymi w Uczelni (dotyczy kierunków, na których realizowana jest praca dyplomowa),
13)    dbałości o poufność haseł do informatycznych systemów Uczelni, przestrzeganie praw autorskich i własności intelektualnej,
14)    zakazu wnoszenia, używania i rozprowadzania środków odurzających na terenie Uczelni,
15)    powiadamiania niezwłocznie odpowiedniego dla kierunku kształcenia dziekanatu                      i Działu Spraw Studenckich o zmianie stanu cywilnego, nazwiska, adresu i innych danych mających wpływ na sytuację studenta.
 
§ 10
Za naruszenie przepisów prawa lub obowiązków określonych w § 8-9 Regulaminu, student ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w ustawie.
 
IV.   PRZENIESIENIA
 
§ 11
1.      Student Uniwersytetu Medycznego może przenieść się do innej uczelni za zgodą Dziekana odpowiedniego wydziału uczelni przyjmującej, o ile przedłoży kartę obiegową potwierdzającą brak istnienia zobowiązań wobec Uczelni.
2.      Student innej uczelni może przenieść się do Uniwersytetu Medycznego, o ile uzyska zgodę Dziekana odpowiedniego wydziału Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wyrażoną w drodze decyzji, jeżeli wypełnił wszystkie obowiązki wynikające z przepisów obowiązujących w uczelni, którą opuszcza. Możliwość przeniesienia  z innej uczelni istnieje tylko w obrębie tego samego kierunku. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dziekan, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów studenta oraz po przeanalizowaniu możliwości organizacyjnych Uczelni. Studenci przeniesieni z innej uczelni o innym programie kształcenia, zobowiązani są do uzupełnienia różnic programowych.
3.      Szczegółowe warunki i zasady przenoszenia studentów z innych uczelni na Uniwersytet Medyczny w Białymstoku określa Zarządzenie Rektora.
4.      Student może studiować poza kierunkiem podstawowym na innych kierunkach. Podjęcie przez studenta Uczelni studiów na innym kierunku w ramach Uczelni jest możliwe wyłącznie po przejściu procesu rekrutacji wymaganego przy przyjęciu na dany kierunek.
5.      Student może uzyskać zgodę na przeniesienie na inny kierunek studiów prowadzonych   w ramach wydziału lub Uczelni. Student zmieniający kierunek nie jest zwolniony   z postępowania rekrutacyjnego.
6.      Student studiujący na kierunku lekarskim English Division może być przeniesiony na kierunek lekarski na studiach prowadzonych w języku polskim, pod warunkiem uzyskania średniej ocen z ostatnich dwóch lat nie mniejszej niż 4,5 w każdym roku akademickim oraz wykazania się odpowiednią znajomością języka polskiego.
7.      Student studiów niestacjonarnych może być przeniesiony na studia stacjonarne w uczelni     macierzystej, na podstawie uzyskanej średniej ocen z ostatnich dwóch lat nie mniejszej niż 4,5 w każdym roku akademickim. Przeniesienie powinno odbywać się w ramach limitu przyznanego przez Ministra Zdrowia lub zatwierdzonego przez Senat.
8.      Student może zmienić formę studiów ze studiów stacjonarnych na niestacjonarne za zgodą Dziekana w ramach limitu przyznanego przez Ministra Zdrowia lub zatwierdzonego przez Senat.
 
V.   ZALICZENIE ROKU
 
Punkty ECTS
§ 12
W Uczelni stosowana jest punktowa metoda wyrażania osiągnięć studenta, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS), polegająca na tym, że:
1)      punkty są przypisane wszystkim przedmiotom wynikającym z programu kształcenia
2)      liczba punktów przyporządkowanych poszczególnym przedmiotom odzwierciedla średni nakład pracy studenta niezbędny do uzyskania zakładanych efektów kształcenia, przy czym nakład pracy obejmuje zarówno pracę studenta w czasie zajęć zorganizowanych w Uczelni, oraz jego indywidualną pracę.
3)      warunkiem uzyskania punktów przypisanych danemu przedmiotowi jest osiągnięcie założonych efektów kształcenia potwierdzone zaliczeniem przedmiotu,
4)      student osiągnął wszystkie założone cele i efekty kształcenia, jeżeli zrealizował i zaliczył przedmioty objęte programem, w tym planem studiów,
5)      student uzyskuje co najmniej 60 punktów ECTS rocznie, nie mniej niż 30 punktów w semestrze,
6)      punkty uzyskane przez studenta przenoszącego zajęcia zaliczone w innej uczelni niż macierzysta, mogą zostać uznane w miejsce punktów z przedmiotów wynikających z programów kształcenia,  w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach,
7)      decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje Dziekan wydziału, na którym jest prowadzone kształcenie, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych w innej jednostce organizacyjnej uczelni macierzystej albo poza uczelnią macierzystą.
 
Warunki zaliczenia zajęć
§ 13
1.      Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
2.      Warunkiem zaliczenia roku jest:
1)         uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów danego roku,
2)         uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów.
3.      Student może realizować część studiów w innej uczelni (zarówno krajowej jak i zagranicznej). Decyzję o warunkach zaliczenia okresu studiów w innej uczelni niż macierzysta podejmuje Dziekan, uwzględniając przenoszenie i uznawanie zaliczonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.      Zaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić nie później niż do 15 września.
5.      W przypadku wystąpienia zaległości powstałych wskutek usprawiedliwionych krótkotrwałych nieobecności studenta, kierownik jednostki dydaktycznej określa możliwość   i sposób zaliczenia tych zaległości.
6.      Zaliczenie zajęć obowiązkowych jest potwierdzeniem należytego przygotowania, obecności           i aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen/zaliczeń prac objętych tymi zajęciami.
7.      Zaliczenie przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskuje student, który zaliczył zajęcia           i uzyskał pozytywną ocenę na egzaminie.
8.      Zaliczenie przedmiotu nie kończącego się egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczenia zajęć, poprzez wpisanie do indeksu, karty egzaminacyjnej i protokołu wyrazu „zaliczono” w formie skrótu „zal.”
9.      Zaliczenie przedmiotu musi nastąpić przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
10.  Student, który nie zaliczył wszystkich wymaganych zajęć z danego przedmiotu nie może być dopuszczony do sesji egzaminacyjnej z tego przedmiotu.
11.  Jeżeli przedmiot realizowany jest w jednym semestrze w formie zajęć teoretycznych,                  a w drugim – w formie zajęć praktycznych i kończy się zaliczeniem/egzaminem każdej części oddzielnie, student, który nie uzyskał zaliczenia pierwszej części, nie może być dopuszczony do zajęć w drugim semestrze. Przedmiot taki traktuje się jako niezaliczony.
12.  Zaliczenia przedmiotu dokonuje kierownik jednostki dydaktycznej lub upoważniony nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, poprzez wpis do indeksu, karty egzaminacyjnej           i protokołu. Upoważnienia, o którym mowa powyżej, udziela kierownik jednostki dydaktycznej, po uzgodnieniu  z Dziekanem, a w przypadku, gdy jest to niemożliwe, Dziekan odpowiedniego wydziału.
13.  Studentowi można stworzyć możliwość poprawienia wyników uzyskanych na zajęciach, jeżeli zwróci się z tego rodzaju prośbą w ciągu 14 dni po uzyskaniu wyniku, który chce poprawić.
14.  Studentki w ciąży, które nie mogą uczestniczyć w zajęciach z powodów zdrowotnych (szkodliwość), mogą zrealizować ten przedmiot w roku następnym. Przedmiot taki nie jest traktowany jako niezaliczony, a jedynie zostaje przesunięty o rok.
15.  Warunki zaliczania zajęć mogą zostać dostosowane do potrzeb i możliwości studentów niepełnosprawnych w celu wyrównania ich szans na pełną realizację procesu dydaktycznego.
Skala ocen

§ 14
  1.    Przy egzaminie stosuje się następujące oceny:
- bardzo dobrze               - 5,0
- ponad dobrze                - 4,5
- dobrze                           - 4,0
- dość dobrze                  - 3,5
- dostatecznie                  - 3,0
- niedostatecznie             - 2,0
  2.    W przypadku powtarzania egzaminu, wyliczenie średniej oceny uprawniającej do uzyskania stypendium Rektora dla najlepszych studentów, powinno uwzględniać wszystkie końcowe oceny uzyskane z pozostałych przedmiotów i średnią arytmetyczną ocen uzyskanych  z danego egzaminu.
  3.    W przypadku stosowania w uczelni, w której student skończył studia I stopnia lub z której się przeniósł, innej skali ocen niż w Uczelni, średnia ocen studenta zostaje dostosowana do skali ocen obowiązującej w Uczelni i przeliczona w następujący sposób:
1)      należy obliczyć jaki procent najwyższej możliwej średniej na poprzedniej uczelni stanowi średnia studenta (do czterech miejsc po przecinku),
2)      ten sam procent należy policzyć z najwyższej możliwej średniej w Uczelni, czyli ze średniej 5,00,
3)      otrzymany wynik obliczenia jest średnią studenta uznaną w Uczelni,
  4.    Studenci, którzy ukończyli studia I stopnia w innej uczelni niż Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, w celu wyliczenia średniej z ocen  zobowiązani są do złożenia indeksu oraz zaświadczenia z wyszczególnionymi przedmiotami kończącymi się egzaminem. Dokumenty należy złożyć do Dziekanatu w terminie do dnia 10 października. 
 
Warunki zdawania egzaminów
§ 15
1.        Student ma obowiązek przystąpić do egzaminów w ustalonych terminach
2.        Student, który zaliczył wszystkie zajęcia ustalone dla danego przedmiotu, może za zgodą egzaminatora przystąpić do egzaminu w dowolnym czasie roku akademickiego, lecz nie później niż w okresie sesji egzaminacyjnej, w której przewidziany jest dany egzamin.
3.        Terminy egzaminów ustala egzaminator w porozumieniu ze starostą roku i podaje do wiadomości studentów, co najmniej na 4 tygodnie przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej.
4.        W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia zajęć i spełnienie obowiązków określonych w regulaminie dydaktycznym jednostki.
5.        Jeżeli student nie został dopuszczony do egzaminu z powodu niezaliczenia zajęć, to jest to równoznaczne z utratą prawa do zdawania egzaminu. W takim przypadku do protokołu (karty, indeksu) wpisuje się „nie dopuszczony/a”, co skutkuje niezaliczeniem przedmiotu i brakiem możliwości jego poprawy.
6.        Egzamin z każdego przedmiotu odbywa się oddzielnie i podlega osobnej ocenie.
7.        Formę egzaminu i zaliczeń, ustala kierownik jednostki dydaktycznej, w której realizowany jest  przedmiot. Informacja o formie egzaminu i zaliczenia podawana jest studentom do wiadomości na tablicy ogłoszeń, przed rozpoczęciem zajęć.
8.        Przy każdym egzaminie student obowiązany jest przedłożyć indeks.
9.        W ciągu jednego dnia nie można wyznaczać studentowi więcej niż jednego egzaminu; w tym samym dniu student nie może uczestniczyć w innych formach sprawdzenia wiadomości (zaliczenia, kolokwia).Nie dotyczy egzaminów poprawkowych i komisyjnych.
10.    Egzamin może składać się z kilku części: teoretycznej i praktycznej.
11.    W sytuacji, o której mowa w ust. 10, do zaliczenia egzaminu wymagane jest otrzymanie co najmniej dostatecznej oceny z każdej części. Ocena końcowa powinna stanowić wypadkową wszystkich ocen, a sposób jej obliczania powinien zostać podany w Regulaminie dydaktycznym jednostki.
12.    Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminów poprawkowych.
Usprawiedliwienie powinno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez Dziekana oświadczenie  o zaistnieniu wypadku losowego.
13.    W przypadku uznania, że niezgłoszenie się studenta na egzamin jest usprawiedliwione, egzaminator wyznacza nowy termin egzaminu. Egzamin ten traktuje się jako składany we właściwym terminie.
14.    Termin egzaminu, o którym mowa w ust.13 i egzaminów poprawkowych, nie może być ustalony po zakończeniu sesji poprawkowej, czyli po 15 września.
15.    Egzaminator wpisuje ocenę z egzaminu w indeksie, karcie egzaminacyjnej oraz w protokole.
16.    Nie ma możliwości przedłużania terminu dopuszczenia do sesji egzaminacyjnej oraz przedłużania sesji egzaminacyjnej.
 
§ 16
  1.    W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, studentowi przysługuje prawo do dwóch egzaminów poprawkowych z każdego niezdanego egzaminu.
  2.    Egzaminy poprawkowe student jest obowiązany złożyć w terminach określonych w § 4 ust. 6.
  3.    Niezgłoszenie się na I egzamin poprawkowy bez usprawiedliwienia skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej i powoduje utratę prawa do egzaminów w II terminie. Usprawiedliwienie powinno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu,                 a w wyjątkowych przypadkach w ciągu  3 dni po terminie egzaminu, ale nie później niż do dnia 15 września. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez Dziekana oświadczenie o zaistnieniu wypadku losowego.
  4.    Niezgłoszenie się na II egzamin poprawkowy skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.
 
§ 17
  1.    Na pisemny wniosek studenta, podważający obiektywizm egzaminatora, złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia negatywnego wyniku drugiego egzaminu poprawkowego, Dziekan może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników, ale nie później niż do dnia 15 września. Tryb przeprowadzania egzaminu ustala Dziekan.
  2.    Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z Dziekana lub Prodziekana, jako Przewodniczącego komisji, egzaminatora, którego wyznacza Dziekan, drugiego specjalisty             z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej oraz opiekuna roku. Ma on formę egzaminu ustnego, z ewentualnymi objaśnieniami pisemnymi (wzorami, reakcjami, rysunkami). W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
  3.    Na wniosek studenta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść przedstawiciel organów Samorządu Studentów bez prawa głosu.
  4.    Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
 
Skreślenie z listy studentów, wpis warunkowy, powtórzenie roku
§ 18
1.      Dziekan wydaje decyzję o skreśleniu studenta z listy studentów w przypadku:
1)      niepodjęcia studiów,
2)      rezygnacji ze studiów lub przeniesienia do innej uczelni,
3)      ukarania karą dyscyplinarną wydalenia z Uczelni,
4)      niezłożenia w terminie pracy dyplomowej lub egzaminu dyplomowego,
5)      powstania okoliczności skutkujących powtarzaniem roku w przypadku studentów I roku,
 
2.      Stwierdzenia niepodjęcia studiów dokonuje na piśmie Dziekan w przypadku kandydata na studia, który otrzymał z Uczelni decyzję o przyjęciu, a nie zgłosił się w dziekanacie w celu podpisania tekstu ślubowania lub umowy (lub odmówił podpisania wymienionych dokumentów w terminie 14 dni) lub nie uczęszczał na zajęcia w terminie 14 dni od rozpoczęcia roku akademickiego.
3.      Rezygnacja następuje w wyniku złożonego przez studenta oświadczenia o rezygnacji. Oświadczenie powinno być złożone na piśmie. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia pisma we właściwym dziekanacie. Za rezygnację przyjmuje się również - nieusprawiedliwioną nieobecność studenta na wszystkich zajęciach przekraczającą jeden miesiąc.
4.      Kierownicy jednostek dydaktycznych są zobowiązani do poinformowania dziekanatu o studentach, którzy nie podjęli studiów lub nie uczęszczają na zajęcia przez okres dłuższy niż jeden miesiąc.
 
§ 19
1.      Dziekan może skreślić studenta z listy studentów, w przypadku:
1)      stwierdzenia braku postępów w nauce,
2)      nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie.
3)      niepodpisania przez studenta przedłożonej przez uczelnię umowy o warunkach odpłatności za studia lub usługi edukacyjne,
4)      niewniesienia opłat związanych z odbywaniem studiów.
2.      Za brak postępów w nauce uważa się w szczególności:
a)      niezaliczenie zajęć,
b)      niezaliczenie praktyk zawodowych,
c)      niezdanie egzaminu,
d)     niezaliczenie roku.
3.      W przypadku stwierdzenia braku postępów w nauce i nie uzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie, Dziekan może wydać decyzję:
1)      o warunkowym zezwoleniu na podjęcie studiów na następnym roku studiów,                       w przypadku niezaliczenia nie więcej niż dwóch przedmiotów w tym niezaliczenia praktyki zawodowej,
2)      o powtarzaniu roku, jeśli student nie zaliczył więcej niż dwóch przedmiotów,
3)      skreśleniu z listy studentów:
a)      jeśli nie zaliczył roku po raz drugi,
b)      w przypadku braku możliwości bądź podstaw do powtarzania po raz kolejny roku studiów.
4.      Nie jest możliwe powtarzanie I roku studiów.
5.      Stwierdzenia braku postępów w nauce dokonuje na piśmie Dziekan na podstawie danych, zawartych w kartach egzaminacyjnych studenta, indeksie oraz protokołach                                     z przeprowadzonych zaliczeń i egzaminów.
6.      Od decyzji Dziekana w przedmiocie skreślenia służy odwołanie do Rektora. Decyzja Rektora jest ostateczna.
7.      Student, który nie zaliczył przedmiotów z danego roku, ma obowiązek zaliczenia tych przedmiotów nie później niż w następnym roku akademickim, na którym podejmie naukę.
8.      Student może uzyskać zezwolenie na powtarzanie roku nie więcej jednak niż raz w okresie studiów, chyba że przyczyną powtórnego niezaliczenia była długotrwała choroba. Powtarzanie roku z powodu długotrwałej choroby jest możliwe, nie więcej niż raz w okresie studiów.
9.      W razie wątpliwości udzielenia zgody na powtarzanie roku z powodu długotrwałej choroby, Dziekan może powołać komisję złożoną z lekarzy-nauczycieli akademickich Uczelni                     i zasięgnąć ich opinii.
10.  Student, który powtarza dany przedmiot (na zasadzie warunkowego dopuszczenia lub powtarzania roku) jest zobowiązany do uczestniczenia i zaliczenia wszystkich form tego przedmiotu.
11.  Studenta, który powtarza rok studiów, nie obowiązuje uzyskanie zaliczeń z przedmiotów,             z których uzyskał ocenę pozytywną.
 
Wznowienie studiów (reaktywacja)
§ 20
1.      Ponowne przyjęcie na studia osoby, która je przerwała lub została skreślona z listy studentów na pierwszym roku studiów, następuje w drodze rekrutacji.
2.      Student skreślony z listy studentów w innej uczelni nie może ubiegać się o wznowienie studiów na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
3.      Osoba, która po zaliczeniu co najmniej pierwszego roku, przerwała studia lub została skreślona z listy studentów, ma prawo ubiegać się o podjęcie studiów nie wcześniej niż po upływie 1 roku, i nie później niż przed upływem 5 lat, po zaliczeniu egzaminów z dwóch przedmiotów z roku poprzedniego wyznaczonych przez Dziekana. Uzyskany wynik jest ostateczny (bez możliwości egzaminu poprawkowego).
4.      Kandydat do reaktywacji studiów wnosi opłaty związane z reaktywacją. Wysokość opłat określa Zarządzenie Rektora. Warunkiem reaktywacji jest łączne spełnienie dwóch warunków:  wniesienie opłat związanych z reaktywacją i zdanie wyznaczonych egzaminów.
5.      Jeśli przerwa w studiach trwa od 3 do 5 lat, to należy reaktywować studenta na poprzedni rok studiów, niżby to wynikało z zaliczeń w jego indeksie.
6.      Student, który został skreślony z listy studentów, może ubiegać się o ponowne podjęcie studiów tylko jeden raz.
7.      Studenci skreśleni z listy studentów z powodu, o którym mowa w § 18 ust. 1 pkt 3 nie mogą być reaktywowani.
8.      Ponowne podjęcie studiów, w zakresie praw i obowiązków studenta, jest traktowane jako zachowanie ciągłości studiów. Zachowanie ciągłości studiów nie oznacza automatycznego zwolnienia studenta z obowiązku zaliczenia przedmiotów, z których uzyskał ocenę pozytywną, przed skreśleniem z listy studentów.
9.      Student po reaktywacji powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach oraz uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia z przedmiotów na roku studiów, na którym studiuje po reaktywacji.
10.  Jeżeli w planach studiów po reaktywacji występują różnice programowe, student zobowiązany jest uzupełnić je w pierwszym roku studiów po reaktywacji.
11.  Studentowi, który wznawia studia po skreśleniu z listy studentów ze względu na brak postępów w nauce lub niezaliczenie semestru lub roku w określonym terminie, nie przysługuje prawo do powtarzania roku w dalszym toku studiów.
12.  O ponowne podjęcie studiów na danym kierunku lub specjalności mogą ubiegać się byli studenci tego kierunku lub specjalności. Nie jest możliwe podjęcie studiów na innym kierunku lub innej specjalności.
13.  O ponownym podjęciu studiów lub odmowie wznowienia studiów orzeka Dziekan w formie decyzji, przy uwzględnieniu całokształtu okoliczności sprawy, w tym możliwości organizacyjnych Uczelni.
Warunki i tryb uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów
 
§20A
 
1.    Wybitnie uzdolnieni uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach objętych tokiem studiów w Uczelni na kierunkach zgodnych z ich uzdolnieniami.
2.    O prawie do uczestniczenia ucznia w zajęciach, na wniosek dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, decyduje Dziekan właściwego wydziału po uzyskaniu opinii kierownika jednostki prowadzącej  zacięcia, w których miałby uczestniczyć uczeń.
3.    W przypadku wyrażenia zgody na uczestnictwo ucznia w zajęciach, właściwy Dziekan określa rodzaj zajęć, w których uczeń ma prawo uczestniczyć oraz zasady zaliczania tych zajęć.
4.    Uczeń dopuszczony do uczestniczenia w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania regulaminu jednostki w której odbywać się mają zajęcia, zasad BHP i ppoż oraz do poszanowania mienia Uczelni.
 
VI.  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 
§ 21
1.      Student wyróżniający się szczególnymi wynikami w nauce, lub za inne szczególne osiągnięcia, może otrzymać:
1)        stypendia Ministra Zdrowia za wybitne osiągnięcia,
2)        nagrody ufundowane przez instytucje państwowe, towarzystwa naukowe, organizacje społeczne i inne podmioty - zgodnie z regulaminami obowiązującymi w tym zakresie,
3)        wyróżnienia przyznane przez:
a)         Rektora,
b)        Dziekana,
c)         Samorząd Studentów.
2.      Stypendia i nagrody, o których mowa w ust. 1 pkt 1-2 są przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3.      Wybitnie uzdolnieni absolwenci studiów licencjackich oraz studenci po ukończeniu III roku jednolitych studiów magisterskich, łącznie nie więcej niż 100 osób w skali kraju, mogą     w drodze konkursu, realizowanego w ramach programu ministra właściwego do spraw nauki „Diamentowy Grant”, otrzymać środki na badania naukowe, finansowane ze środków przewidzianych w budżecie państwa na naukę.
4.      Senat może uchwalić inne formy nagradzania wyróżniających się studentów.
 
§ 22
1.      Honorowy dyplom Rektora otrzymują absolwenci, którzy spełniają łącznie następujące warunki:
1)        ukończyli studia w terminie określonym planem studiów, przy czym okres urlopów dziekańskich nie wlicza się do okresu studiów,
2)        uzyskali z egzaminów średnią nie niższą niż 4,75,
3)        uzyskali z pracy magisterskiej lub licencjackiej i egzaminu magisterskiego lub licencjackiego – jeśli są wymagane - oceny bardzo dobre
2.      Wniosek o przyznanie honorowego dyplomu przedkładają Dziekani.
3.    Absolwenci, którzy otrzymali honorowy dyplom Rektora, wpisywani są do Złotej Księgi Absolwentów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
VII.   URLOPY
 
§ 23
1.      Studentowi przysługuje prawo do urlopu:
1)        w przypadku długotrwałej choroby, potwierdzonej odpowiednią dokumentacją medyczną,
2)                w przypadku ubiegania o urlop z powodu  długotrwałej choroby,  w uzasadnionych przypadkach Dziekan zasięga opinii Uczelnianej Komisji złożonej z nauczycieli akademickich, będących lekarzami; po zakończeniu urlopu zdrowotnego, student może być dopuszczony do zajęć po przedstawieniu orzeczenia lekarza medycyny pracy o możliwości kontynuowaniu nauki,
3)                z powodu ważnych okoliczności losowych,
4)                w związku z delegowaniem na zagraniczne studia lub praktykę,
5)                w przypadku urodzenia dziecka lub opieki nad nim,
6)                w związku z wyjazdami krajowymi lub zagranicznymi, organizowanymi przez Uczelnię lub organizacje studenckie i młodzieżowe,
7)                na prośbę studenta złożoną nie później niż do 15 września, bez podania przyczyny, po zaliczeniu danego roku.
2.      Wniosek o urlop powinien być złożony do Dziekana w ciągu 14 dni od powstania okoliczności uzasadniających prośbę, za wyjątkiem sytuacji określonej w ust. 1 pkt 6.
3.      Studentowi może być udzielony urlop:
1)        krótkoterminowy – na okres do 7 dni,
2)        długoterminowy –  na okres semestru lub jednego roku.
4.        Udzielenie urlopu długoterminowego Dziekan potwierdza wpisem do indeksu.
5.        W całym okresie studiów, student może otrzymać urlop długoterminowy tylko dwa razy.
6.        W okresie korzystania z urlopu, student zachowuje uprawnienia studenckie.
7.        W trakcie urlopu student może za zgodą Dziekana i kierownika jednostki dydaktycznej brać udział w zajęciach dydaktycznych z wybranych przedmiotów oraz przystąpić do zaliczeń              i egzaminów. W takim przypadku, udział w zajęciach dydaktycznych oraz przystąpienie do zaliczeń i egzaminów odbywa się na zasadach obowiązujących studentów w toku studiów.
8.      Dziekan może udzielić urlopu krótkoterminowego z przyczyn podanych w ust. 1 pkt. 3-6, wystawiając kartę urlopową, usprawiedliwiającą nieobecność na zajęciach.
9.      Studentowi, któremu udzielono długotrwałego urlopu dziekańskiego w trakcie trwania roku akademickiego, wszystkie dotychczasowe zaliczenia i egzaminy na tym roku lub brak zaliczenia/niedopuszczenie/ocena niedostateczna, zostają uwzględnione w wynikach studenta na zasadach obowiązujących studentów w toku studiów.
 
VIII.   UKOŃCZENIE STUDIÓW
 
§ 24
 
1.        Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia studiów, potwierdzający uzyskanie odpowiedniego tytułu zawodowego wraz z suplementem.
2.        Wzór dyplomu zatwierdza Senat.
3.        Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów oraz odpowiedniego tytułu jest zaliczenie wszystkich zajęć i praktyk zawodowych a także złożenie egzaminów przewidzianych w planie studiów.
4.        Datą ukończenia studiów jest:
1)        na kierunkach: lekarskim i lekarsko-dentystycznym – data złożenia ostatniego wymaganego planem studiów zaliczenia lub egzaminu,
2)        na kierunku farmacja – data zaliczenia ostatniej, przewidzianej w planie studiów praktyki zawodowej,
3)        na studiach I, II stopnia i jednolitych magisterskich na pozostałych kierunkach – data złożenia egzaminu dyplomowego.
5.        Student ma obowiązek dostarczenia wszystkich niezbędnych do wydania dyplomu dokumentów w ciągu 14 dni od ukończenia studiów.
6.        Absolwent ma prawo do zachowania indeksu.
7.        Egzamin dyplomowy na studiach I stopnia obejmuje egzamin licencjacki oraz obronę pracy licencjackiej, o ile na danym kierunku praca taka jest wymagana; zaś na studiach II stopnia lub jednolitych – egzamin magisterski oraz obronę pracy magisterskiej.
 
Praca magisterska i licencjacka
§ 25
1.      Pracę magisterską student wykonuje pod kierunkiem uprawnionego do tego nauczyciela akademickiego lub specjalisty spoza Uczelni, co najmniej ze stopniem naukowym doktora.
2.      Pracę licencjacką student wykonuje pod kierunkiem nauczyciela akademickiego lub specjalisty spoza Uczelni, z tytułem co najmniej magistra lub lekarza.
3.      Temat i miejsce wykonywania pracy magisterskiej lub licencjackiej powinny być ustalone na przedostatnim roku studiów.
4.      Ustalenie zakresu pracy magisterskiej lub licencjackiej koordynuje Dziekan, biorąc pod uwagę obciążenia dydaktyczne jednostek, w których realizowane są prace, a zatwierdza Rada Wydziału.
5.      Za pracę magisterską lub licencjacką może być uznana praca powstała w ramach studenckiego koła  naukowego.
6.      Oceny pracy magisterskiej lub licencjackiej dokonuje kierownik pracy/promotor oraz jeden recenzent. W przypadku rozbieżności w ocenie pracy, o dopuszczeniu do egzaminu końcowego decyduje Dziekan, który może zasięgnąć opinii drugiego recenzenta. Do recenzentów stosuje się odpowiednio przepis ust. 1 lub ust. 2.
7.      Prace licencjackie i magisterskie powstające na Wydziałach poddawane są procedurze antyplagiatowej określonej odrębnymi przepisami.
 
§ 26
1.      Na kierunku studiów lub specjalności, na którym obowiązuje wymóg złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej, student jest obowiązany obronić pracę magisterską lub licencjacką nie później niż do 10 lipca. Student ma obowiązek dostarczyć pracę, podpisaną przez jej kierownika/promotora, nie później niż 2 tygodnie przed terminem obrony.
2.      Dziekan, na wniosek kierującego pracą lub na wniosek studenta, może przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej w przypadku:
1)        długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej odpowiednim zaświadczeniem lekarskim,
2)        niemożności wykonania pracy magisterskiej lub licencjackiej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn niezależnych od studenta (np. awaria lub brak odpowiedniej aparatury badawczej niezbędnej do wykonania pracy, brak dostępu do materiałów źródłowych).
3.      Termin złożenia pracy w powyższych przypadkach może być przesunięty o nie więcej niż trzy miesiące od terminu określonego w ust. 1.
4.  W razie dłuższej nieobecności kierującego pracą magisterską lub licencjacką, która mogłaby wpłynąć na opóźnienie terminu złożenia pracy przez studenta, Dziekan jest obowiązany do wyznaczenia osoby, która przejmie obowiązek kierowania pracą. Zmiana kierującego pracą   w okresie ostatnich 6 miesięcy przed terminem ukończenia studiów, może stanowić podstawę do przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej na zasadach określonych w ust. 2.
 
Egzamin magisterski i licencjacki
§ 27
1.      Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego lub licencjackiego jest:
1)      uzyskanie zaliczenia wszystkich przedmiotów i praktyk zawodowych przewidzianych w programie studiów, w tym planie studiów,  oraz  w przypadku studiów  I stopnia na Wydziale  Nauk o Zdrowiu - złożenie egzaminu z przygotowania zawodowego,
2)        uzyskanie oceny – co najmniej – dostatecznej z pracy magisterskiej lub licencjackiej.
2.      Egzamin magisterski lub licencjacki odbywa się przed komisją powołaną przez Dziekana.     W skład komisji wchodzą: przewodniczący, kierownik pracy/promotor oraz recenzent, pełniący również funkcję egzaminatora. Przewodniczącym komisji może być Dziekan, Prodziekan lub wyznaczony przez Dziekana pracownik naukowo-dydaktyczny, ze stopniem co najmniej doktora habilitowanego.
3.      Egzamin powinien odbyć się nie później niż do dnia 10 lipca.
4.      W wypadku przedłużenia terminu złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej, o którym mowa w § 26 ust. 2, lub konieczności przystąpienia przez studenta do sesji poprawkowej, egzamin magisterski lub licencjacki powinien odbyć się w terminie do dnia 10 października.

§ 28
1.      Egzamin magisterski lub licencjacki może być egzaminem ustnym lub pisemnym. Egzamin może składać się z części: teoretycznej i praktycznej.
2.      Przy ocenie wyników egzaminu stosuje się oceny określone w § 14 ust.1.
 
 Obrona pracy magisterskiej i licencjackiej
§ 29
1.    Warunkiem dopuszczenia do obrony pracy magisterskiej lub licencjackiej jest zdanie egzaminu magisterskiego lub licencjackiego.
2.    Tezy pracy magisterskiej lub licencjackiej student przedstawia przed komisją określoną w § 27 ust. 2 oraz osobami zainteresowanymi danym tematem.
 
§ 30
Na wniosek studenta lub kierownika pracy/promotora złożony w terminie 7 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu dyplomowego i obrony pracy dyplomowej, Dziekan zarządza otwarty egzamin magisterski lub licencjacki i obronę pracy.

§ 31
1.      W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego/licencjackiego (egzaminu dyplomowego) lub obrony pracy magisterskiej/licencjackiej oceny niedostatecznej lub nieusprawiedliwionego nieprzystąpienia do tego egzaminu lub obrony pracy w ustalonym terminie, Dziekan wyznacza drugi termin jako ostateczny. Powtórny egzamin lub obrona nie może odbyć się wcześniej, niż po upływie jednego miesiąca i nie później niż przed upływem 3 miesięcy od daty pierwszego egzaminu lub obrony.
2.      W przypadku uznania, że nieprzystąpienie do egzaminu dyplomowego lub obrony pracy magisterskiej/licencjackiej w ustalonym terminie jest usprawiedliwione, Dziekan wyznacza nowy egzaminu dyplomowego lub obrony pracy. Egzamin dyplomowy i obronę pracy traktuje się wtedy jako składane we właściwym terminie. Usprawiedliwienie powinno być złożone w Dziekanacie do 10 lipca. W przypadku uznania usprawiedliwienia Dziekan wyznacza nowy termin egzaminu dyplomowego lub obrony pracy. Egzaminu dyplomowy lub obrona pracy traktuje się jako składane we właściwym terminie.
3.      W przypadku niezdania egzaminu dyplomowego lub obrony pracy magisterskiej/licencjackiej w drugim terminie, Dziekan wydaje decyzję o:
a.       zezwoleniu na powtarzanie ostatniego roku studiów lub
b.      skreśleniu z listy studentów.
 
Średnia ze studiów
§ 32
1.    Podstawą obliczania ostatecznego wyniku studiów na kierunkach, na których istnieje wymóg złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej są:
A) średnia arytmetyczna z ostatecznych ocen ze wszystkich przedmiotów, zgodnie z § 14 ust.1,
B) ocena pracy magisterskiej lub licencjackiej, łącznie z obroną,
C) ocena egzaminu magisterskiego lub licencjackiego.
Wynik studiów oblicza się według wzoru: A + B + C
    2     4     4
 
2.    Ostateczny wynik studiów na Wydziale Lekarskim na kierunkach, na których nie obowiązuje wymóg złożenia pracy magisterskiej lub licencjackiej, oblicza się jak w ust. 1 pkt A.
3.    Ostateczny wynik studiów otrzymuje się przez wyrównanie średniej arytmetycznej zgodnie   zasadą :
       - do 3,50                          dostateczny    (3)
       - 3,51 - 4,50                     dobry              (4)
        - 4,51 i powyżej              bardzo dobry  (5)
4.        Wyrównanie do pełnej oceny dotyczy tylko wpisu do dyplomu, natomiast we wszystkich innych zaświadczeniach określa się rzeczywisty wynik studiów jak w ust. 1.
 
IX.   ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI
PRZEBIEGU STUDIÓW
 
§ 33
Przebieg studiów dokumentowany jest w :
1)                protokołach egzaminacyjnych,
2)                kartach egzaminacyjnych, zawierających wpisy wszystkich egzaminów z przedmiotów przewidzianych w planie studiów w danym semestrze oraz obowiązujących zaliczeń         i zajęć,
3)                indeksie.

§ 34
Zakończenie studiów odnotowuje się w:
1)                indeksie,
2)                księdze albumów,
3)                księdze dyplomów.
 
X.   PRZEPISY KOŃCOWE
 
§ 35
W sprawach dotyczących organizacji i trybu odbywania studiów nie objętych przepisami niniejszego Regulaminu decyduje Rektor.

§ 36
Traci moc Regulamin Studiów Stacjonarnych uchwalony Uchwałą Senatu nr 37/2014  z dnia 24.04.2015 oraz Regulamin Studiów Niestacjonarnych, uchwalony Uchwałą Senatu nr 38/2014 z dnia 24.04.2015r.
 
 
Przewodniczący Parlamentu Studentów                                         Rektor
 
                 Rafał Kucharski                                                   prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S P I S  T R E Ś C I
 
 
I.   PRZEPISY OGÓLNE.. 3
II.   ORGANIZACJA STUDIÓW... 4
III.  PRAWA I OBOWIĄZKI STUDENTÓW... 8
IV.   PRZENIESIENIA.. 10
V.   ZALICZENIE ROKU.. 11
VI.   NAGRODY I WYRÓŻNIENIA.. 21
VII.  URLOPY.. 22
VIII.   UKOŃCZENIE STUDIÓW... 23
IX.   ZAKRES I SPOSÓB PROWADZENIA DOKUMENTACJI. 28
X.   PRZEPISY KOŃCOWE.. 28
S P I S  T R E Ś C I. 30
REGULAMIN STUDIÓW INDYWIDUALNYCH.. 30


Zał. nr 1 do Regulaminu Studiów
 
 
REGULAMIN STUDIÓW INDYWIDUALNYCH


I. Uwagi ogólne
1.      Studia indywidualne w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku (Uczelnia) są realizowane w formie tzw. Indywidualnego Toku Studiów (ITS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS).
2.      Indywidualny Tok Studiów jest formą poszerzonego kształcenia szczególnie uzdolnionych studentów w zakresie wybranych przez studenta specjalności naukowych i umiejętności dydaktycznych.
3.      Indywidualna Organizacja Studiów stanowi formę indywidualnej organizacji kształcenia podstawowego studenta, któremu przyczyny losowe lub inne ważne powody, nie pozwalają realizować standardowego planu studiów.
4.      Studia indywidualne tworzy się w celu zaspokojenia potrzeb i dążeń studentów, którym standardowy program studiów, w tym plan studiów utrudnia realizację programu podstawowego bądź zdobywanie obszerniejszej wiedzy w wybranej przez siebie specjalności.
 
II. Organizacja i program studiów
1.      Studia indywidualne organizowane są i nadzorowane przez Dziekana odpowiedniego wydziału. Dziekan składa roczne sprawozdanie z realizacji Indywidualnego Toku Studiów (ITS) oraz Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS) przed radą odpowiedniego wydziału.
2.      IOS może być realizowana na wszystkich latach studiów.
3.      ITS może być realizowany: w przypadku studiów jednolitych magisterskich począwszy od trzeciego roku studiów, w przypadku studiów I i II stopnia – począwszy od II roku studiów,  z wyłączeniem okresu praktyk zawodowych. W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest wcześniejsza realizacja ITS.
4.      ITS nie może być realizowany na ostatnim roku studiów kierunku, którego plan obejmuje jedynie zajęcia praktyczne (tzw. rok stażowy) lub praktykę zawodową (kierunek Farmacja).
5.      Program ITS obejmuje obok zajęć przewidzianych w programach studiów zajęcia dodatkowe, zmierzające do:
a)      rozszerzenia zakresu wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w wybranej specjalności,
b)     zapoznania się z podstawowymi elementami metodyki badań naukowych                          i przygotowania pedagogicznego.
6.      Realizacja wymienionego w ust. 5 programu studiów następuje przez włączenie studenta w tok działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej danej jednostki organizacyjnej wydziału, działalność w Studenckim Towarzystwie Naukowym, uczestnictwo w posiedzeniach towarzystw naukowych oraz szkoleniach i kursach organizowanych przez Uczelnię.
7.      Każdemu studentowi na okres Indywidualnego Toku Studiów, Dziekan odpowiedniego wydziału przydziela opiekuna spośród nauczycieli akademickich, pracujących w dyscyplinie wybranej przez studenta. Opiekun powinien posiadać co najmniej stopień doktora, a w dziedzinach klinicznych także co najmniej I stopień specjalizacji. Opiekun nie może mieć pod swoją opieką więcej niż 2 studentów. Opiekunowi, z racji opieki nad 1 studentem realizującym ITS, przysługuje 20 godzin pensum dydaktycznego (opieka nad dwoma studentami – 40 godzin).
8.      ITS i IOS nie może wpłynąć na przedłużenie studiów i zwiększenie kosztów prowadzonych zajęć.
9.      Student odbywający Indywidulany Tok Studiów może skrócić czas odbywania zajęć pod warunkiem osiągnięcia założonych w programie efektów kształcenia oraz uzyskania wymaganych punktów ECTS.
10.  Formę i realizację poszczególnych przedmiotów określa kierownik jednostki dydaktycznej w uzgodnieniu z opiekunem i Dziekanem.
11.  Opiekun opracowuje, a Dziekan zatwierdza szczegółowy roczny program zajęć studenta realizującego ITS.
12.  Za realizację indywidualnego programu studiów, w tym planu studiów, odpowiedzialni są przed Dziekanem opiekunowie studentów realizujących ITS.
13.  Opiekun do dnia 15 września każdego roku przedstawia Dziekanowi informację i ocenę postępów studenta studiującego według ITS.
14.  Student realizujący program ITS posiada prawo do uczęszczania na ćwiczenia z dowolną grupą studencką w dowolnym terminie (uzgodnionym z kierownikiem jednostki dydaktycznej), o ile nie stoi to w sprzeczności z aktami wewnętrznymi dotyczącymi liczebności grup studenckich.
15.  Studenci w trakcie realizacji ITS powinni mieć możliwość dokonywania zaliczeń i składania egzaminów w terminach uzgodnionych z egzaminującymi (niekoniecznie w okresie sesji egzaminacyjnych, ale też nie później niż w czasie sesji egzaminacyjnej, w której przewidziany jest dany egzamin).
16.  Po zakończeniu sesji egzaminacyjnych, Kolegium Dziekańskie analizuje wyniki studentów realizujących ITS. W uzasadnionych przypadkach, Dziekan może pozbawić studenta możliwości kontynuowania studiów w ramach ITS.
17.   Zaliczenie studiów indywidualnych odbywa się corocznie. W oparciu o przedstawioną przez studenta indywidualnego dokumentację, opinię jego opiekuna oraz opinię Kolegium Dziekańskiego. Zaliczenia dokonuje Dziekan.
 
III. Rekrutacja na ITS
1.      Rekrutacja  studentów na Indywidualny  Tok Studiów  (ITS) odbywa się po zakończeniu danego roku studiów, poprzedzającego wymienione w rozdziale II ust. 3. W szczególnych przypadkach dopuszczalna jest wcześniejsza realizacja ITS.
2.      Kandydaci na ITS powinni spełniać następujące warunki:
a)      dobre wyniki w nauce (dotychczasowa średnia wszystkich ocen uzyskanych na egzaminach minimum 4,50, wyliczona zgodnie z przepisami zawartymi                            w Regulaminie lub laureaci Diamentowego Grantu),
b)      aktywna działalność naukowa poparta rekomendacją kierownika jednostki dydaktycznej (dołączona do wniosku na piśmie).
3.      Kandydaci składają wnioski o zakwalifikowanie na Indywidualny Tok Studiów do dziekanatu odpowiedniego wydziału.
4.      Wnioski powinny być złożone do dnia 5 września.
5.      Kwalifikacji na Indywidualny Tok Studiów dokonuje Kolegium Dziekańskie, które uwzględnia wymienione powyżej wymagania wobec kandydata.
6.      Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta do ITS.
 
 
IV. Rekrutacja na IOS
1.      Rekrutacja studentów na Indywidualną Organizację Studiów (IOS) odbywa się w dowolnym okresie studiów.
2.      Kandydaci mogą ubiegać się o zakwalifikowanie na IOS na podstawie następujących dokumentów:
a)      zaświadczenia lekarskiego tłumaczącego brak możliwości studiowania trybem standardowym,
b)      podania opisującego inne ważne przyczyny losowe,
c)      pozytywnej decyzji Wydziałowej Komisji ds. Potwierdzania Efektów Uczenia się o potwierdzeniu efektów uczenia się.
3.      Nie mogą ubiegać się o IOS w danym roku akademickim studenci warunkowo dopuszczeni na dany rok studiów oraz powtarzający przedmiot lub rok.
4.      Kandydaci składają wnioski o zakwalifikowanie na IOS do Dziekana odpowiedniego wydziału.
5.      Kwalifikacji na IOS dokonuje Kolegium Dziekańskie, które uwzględnia wymienione powyżej wymagania wobec kandydata.
6.      Dziekan wydaje decyzje o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu studenta do IOS, określając warunki realizacji IOS.
 
V. Uwagi końcowe
Na ostatnim roku studiów studenci realizujący ITS mogą uczestniczyć w prowadzeniu zajęć dydaktycznych w charakterze asystenta stażysty.
 
 
                                                                             Załącznik nr 1
                                                                             do Regulaminu Studiów Indywidualnych
……………………………
data wpływu wniosku
 
 
WNIOSEK
o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnego Toku Studiów (ITS)
 
                                                                       Do Dziekana Wydziału …………………………
                                                                       Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
 
Rok studiów: ……… kierunek: ………………….……………….. nr albumu: ……………….
 
Proszę o przyjęcie na ITS realizowany w roku akademickim: …………………………………
 
Uzasadnienie:
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
Do wniosku załączam:
1.    rekomendację kierownika jednostki dydaktycznej
2.    program ITS
……….……………………………………
           data i podpis wnioskodawcy
potwierdzenie średniej
 
Pan /Pani …………………………………………….….……… uzyskał/a z dotychczasowego
 
toku studiów średnią ocen w wysokości: ………………………………………………………
 
                                                                                  ……………………………………………
                                                                                        podpis i pieczęć pracownika Dziekanatu
opinia opiekuna
 
……………………………………………………………………………………………….......
 
……………………………………………………………………………………………….......
 
                                                                                  ……………………………………………
                                                                                                             podpis
decyzja Dziekana
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
                                                                                  ……………………………………………
                                                                                                          podpis i pieczęć
 
            Załącznik nr 2 do Regulaminu Studiów Indywidualnych
…………………………….
     data wpływu wniosku
 
 
WNIOSEK
o wyrażenie zgody na kształcenie w ramach Indywidualnej Organizacji Studiów (IOS)
 
                                                                       Do Dziekana Wydziału …………………………
                                                                       Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
 
Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...
 
Rok studiów: ……… kierunek: ………………….……………….. nr albumu: ……………….
 
Proszę o przyjęcie na IOS realizowany w roku akademickim: …………………………………
 
Uzasadnienie:
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
…………………………………………………………………………………………………..
 
Do wniosku załączam:
………………………………….
 
 
……….……………………………………
           data i podpis wnioskodawcy
 
 
                                                                                             
decyzja Dziekana
 
…………………………………………………………………………………………………...
 
…………………………………………………………………………………………………...
 

 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 maja 2015, 11:32:37)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (9 maja 2016, 10:45:51)
Zmieniono: dodanie uchwały zmieniającej 38/2016

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 530