Uchwała nr 41/15Senatuz dnia 23 kwietnia 2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się, co następuje

Uchwała nr 41/15
Senatu
z dnia 23 kwietnia 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie art. 196 ust. 6 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 40 ust. 2 pkt 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się, co następuje
§1
Wprowadza się Regulamin Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 
§2
Traci moc Uchwała Senatu nr 39/14 z dnia 24.04.2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Studiów Doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016.
 
                                                                                   Przewodniczący Senatu
                                                                                            Rektor
                                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
Od roku akademickiego 2016/2017 obowiązywać będzie Regulamin wprowadzony Uchwałą 39/2016


 
                                    Załącznik do Uchwały nr 41 /2015 Senatu UMB z dnia 23.04.2015 r.

Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku 
- moc obowiązująca od początku roku akademickiego 2015/2016 pobierz pdf (116kB) pdf pobierz word (41kB) word
 
I.     Postanowienia ogólne  
§ 1
Regulamin studiów doktoranckich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zwany dalej „Regulaminem” określa:
1) czas trwania roku akademickiego,
2) warunki i tryb odbywania zajęć dydaktycznych,
3) stosowane skale ocen,
4) tryb skreślania z listy doktorantów,
5) warunki:
a) odbywania studiów według planu i programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych i składania sprawozdań z ich przebiegu, zwanych dalej indywidualnym programem studiów doktoranckich,
b) przyznawania urlopów,
c) składania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń,
d) ukończenia studiów,
6) warunki właściwej realizacji procesu dydaktycznego, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb doktorantów będących osobami niepełnosprawnymi.
 
§ 2
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1)      Uczelni – należy przez to rozumieć Uniwersytet Medyczny w Białymstoku,
2)      wydziale – należy przez to rozumieć jednostkę organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku posiadającą uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego, albo co najmniej dwa uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora w różnych dyscyplinach danej dziedziny nauki,
3)      studiach doktoranckich – należy przez to rozumieć stacjonarne lub niestacjonarne studia doktoranckie prowadzone w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt 2,
4)      doktorancie – należy przez to rozumieć uczestnika studiów doktoranckich,
5)      Statucie – należy przez to rozumieć Statut Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
6)      Rektorze – należy przez to rozumieć Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
7)      Dziekanie – należy przez to rozumieć kierownika jednostki organizacyjnej, o której mowa w pkt 2,
8)      kierowniku studiów doktoranckich – należy przez to rozumieć osobę posiadającą co najmniej stopień doktora habilitowanego, zatrudnioną w jednostce organizacyjnej Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, powołaną przez Rektora do kierowania bieżącą działalnością studiów doktoranckich na danym wydziale,
9)      opiekunie naukowym – należy przez to rozumieć nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego, aktywnego naukowo, posiadającego aktualny dorobek naukowy z ostatnich pięciu lat, zatrudnionego w Uczelni w pełnym wymiarze czasu pracy, którego stosunek pracy nie ulegnie zakończeniu przed upływem planowego zakończenia studiów przez doktoranta, wspierającego doktoranta w samodzielnej pracy badawczej od momentu rozpoczęcia studiów doktoranckich,
10)  promotorze – należy przez to rozumieć promotora w rozumieniu ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U.  z 2014r.  poz. 1852).
 
 
II. Warunki i tryb organizowania i prowadzenia studiów doktoranckich
 
§ 3
1.      Studia doktoranckie są studiami trzeciego stopnia, prowadzonymi przez jednostkę organizacyjną Uczelni, przygotowującymi do pracy o charakterze badawczym lub badawczo – rozwojowym, na które przyjmowani są kandydaci posiadający kwalifikacje drugiego stopnia lub będący beneficjentami programu Diamentowy Grant i kończącymi się uzyskaniem kwalifikacji trzeciego stopnia.
2.      Studia doktoranckie mogą być prowadzone jako studia stacjonarne lub niestacjonarne.
3.      Stacjonarne studia doktoranckie są bezpłatne.
4.      Niestacjonarne studia doktoranckie są płatne. Wysokość opłaty semestralnej/rocznej oraz innych opłat określa Rektor na wniosek właściwej Rady Wydziału.
5.      Uczelnia może pobierać opłaty za świadczenie usług edukacyjnych związanych z powtarzaniem przez doktoranta określonych zajęć na studiach doktoranckich z powodu niezadawalających wyników w nauce. Wysokość tych opłat określa umowa pomiędzy Uczelnią a doktorantem zawarta w formie pisemnej.
6.      Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą podejmować i odbywać studia doktoranckie na zasadach określonych w art. 43 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) oraz w aktach wykonawczych regulujących podejmowanie i odbywanie studiów doktoranckich przez cudzoziemców.
 
§ 4
1.      Studia doktoranckie tworzone są przez Rektora w drodze zarządzenia na wniosek Rady Wydziału.
2.      Wniosek, o którym mowa w ust. 1 powinien wskazywać:
1)      określenie obszaru wiedzy, dziedziny nauki i dyscypliny naukowej,
2)      określenie efektów kształcenia,
3)      program studiów doktoranckich, w tym:
a)      liczbę godzin zajęć obowiązkowych, fakultatywnych i praktyk,
b)      liczbę obowiązkowych egzaminów i zaliczeń,
c)      szczegółowe zasady zaliczania poszczególnych lat studiów,
d)     obowiązkowy wymiar praktyk w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych ustalonych dla poszczególnych lat studiów, w których prowadzeniu powinien uczestniczyć lub samodzielnie prowadzić doktorant,
e)      okres trwania studiów,
f)       warunki zakończenia studiów doktoranckich,
4)   określenie formy studiów doktoranckich,
5)   określenie czasu trwania studiów doktoranckich,
6)   proponowane warunki i tryb rekrutacji na studia doktoranckie,
7) proponowaną wysokość opłat za niestacjonarne studia doktoranckie, jeżeli przewidywane jest utworzenie studiów odpłatnych,
8)  listę jednostek organizacyjnych Uczelni prowadzących studia w tej samej dyscyplinie naukowej.
 
§ 5
Rada Wydziału, na którym prowadzone są studia doktoranckie:
1)      określa sposób dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
2)      zatwierdza sposób organizacji zajęć prowadzonych na studiach doktoranckich.
   
§ 6
Osiągnięcia doktoranta wyrażane są metodą punktową, zgodnie z Europejskim Systemem Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).
 
§ 7
1.      Okresem zaliczeniowym jest rok akademicki.
2.      Warunkiem zaliczenia roku jest:
1)      uzyskanie zaliczeń wszystkich zajęć dydaktycznych i praktyk zawodowych przewidzianych w planie studiów danego roku,
2)      uzyskanie co najmniej dostatecznej oceny ze wszystkich egzaminów przewidzianych w planie studiów.
3.      Doktorant może realizować część studiów w innej uczelni lub instytucie naukowo – badawczym (zarówno w kraju, jak i za granicą). Decyzję o warunkach zaliczenia okresu studiów w innej uczelni niż macierzysta podejmuje właściwy kierownik studiów doktoranckich, uwzględniając przenoszenie i uznawanie zaliczonych zajęć zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4.      W przypadku przedłużenia pobytu doktoranta w ośrodku zagranicznym powyżej dwunastu miesięcy (ale nie dłużej niż 24 miesiące), zaliczenie tego okresu przez kierownika studiów będzie uzależnione od uzyskania pozytywnych efektów naukowych pracy wykonanej za granicą. Pojęcie „pozytywne efekty” należy rozumieć jako publikację artykułu oryginalnego w czasopiśmie rejestrowanym w międzynarodowych bazach danych literaturowych lub złożenie aplikacji patentowej, a także pozytywną opinię ośrodka przyjmującego o postępach doktoranta w pracy badawczej.
5.      W przypadku wystąpienia różnic programowych wynikających z realizacji części studiów doktoranckich w ośrodkach, o których mowa w ust. 3 lub 4,  doktorant jest zobowiązany do ich wyrównania po powrocie do uczelni macierzystej, w następnym roku akademickim.
6.      Zaliczenie roku akademickiego powinno nastąpić nie później niż do 15 września.
7.      Studenci IV roku studiów doktoranckich zobowiązani są do uzyskania stopnia naukowego doktora w terminie nie późniejszym niż do 30 września. 
8.      W przypadku wystąpienia zaległości, powstałych wskutek usprawiedliwionych krótkotrwałych nieobecności doktoranta, kierownik jednostki dydaktycznej określa możliwość i sposób zaliczenia zaległości.
9.      Zaliczenie zajęć obowiązkowych jest potwierdzeniem należytego przygotowania, obecności i aktywnego udziału w zajęciach oraz uzyskania pozytywnych ocen prac objętych tymi zajęciami.
10.  W przypadku przedmiotów kończących się egzaminem, warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia zajęć.
11.  Zaliczenie przedmiotu kończącego się egzaminem uzyskuje doktorant, który zaliczył zajęcia i uzyskał pozytywną ocenę na egzaminie końcowym.
12.  Zaliczenie przedmiotu niekończącego się egzaminem dokonywane jest na podstawie zaliczenia zajęć, poprzez wpisanie do dokumentacji przebiegu studiów danego doktoranta wyrazu „zaliczono” w formie skrótu „zal.”.
13.  Zaliczenia przedmiotu dokonuje kierownik jednostki dydaktycznej lub upoważniony nauczyciel akademicki prowadzący zajęcia, poprzez wpis do dokumentacji przebiegu studiów danego doktoranta. Upoważnienia, o którym mowa powyżej, na wniosek kierownika jednostki dydaktycznej, w której prowadzone są zajęcia, udziela Dziekan Wydziału, na którym są realizowane studia doktoranckie.
14.  Doktorantowi można stworzyć możliwość poprawienia oceny uzyskanej na zajęciach, jeżeli zwróci się z tego rodzaju prośbą w ciągu 14 dni po uzyskaniu oceny, którą chce poprawić.
15.  Niezgłoszenie się na egzamin w ustalonym terminie bez usprawiedliwienia, skutkuje uzyskaniem oceny niedostatecznej.
16.  Usprawiedliwienie powinno być złożone u egzaminatora najpóźniej w dniu egzaminu, a w wyjątkowych przypadkach w ciągu 7 dni po terminie egzaminu. Usprawiedliwieniem może być zwolnienie lekarskie, bądź poświadczone przez kierownika studiów doktoranckich oświadczenie o zaistnieniu wypadku losowego.
17.  W przypadku uznania, że niezgłoszenie się doktoranta na egzamin jest usprawiedliwione, egzaminator wyznacza nowy termin egzaminu. Egzamin ten traktuje się jako składany we właściwym terminie.
18.  W przypadku uzyskania na egzaminie oceny niedostatecznej, doktorantowi przysługuje prawo do egzaminu poprawkowego z każdego niezdanego egzaminu.
19.  Na pisemny wniosek doktoranta, podważający obiektywizm egzaminatora, złożony w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia negatywnego wyniku egzaminu poprawkowego, kierownik studiów doktoranckich może zarządzić egzamin komisyjny, który powinien się odbyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty ogłoszenia wyników, ale nie później niż 15 września. Tryb przeprowadzania egzaminu ustala kierownik studiów doktoranckich.
20.  Egzamin komisyjny odbywa się przed komisją złożoną z kierownika studiów doktoranckich, jako przewodniczącego komisji, egzaminatora, którego wyznacza kierownik studiów doktoranckich oraz drugiego specjalisty z zakresu przedmiotu objętego egzaminem lub specjalizacji pokrewnej. Egzamin komisyjny jest egzaminem ustnym, z ewentualnymi objaśnieniami pisemnymi (wzorami, reakcjami, rysunkami).
21.  Na wniosek doktoranta w skład komisji egzaminacyjnej może wejść przedstawiciel organów Samorządu Doktorantów bez prawa głosu.
22.  Ocena z egzaminu komisyjnego jest ostateczna.
 
§ 8
1.      Do oceniania egzaminów stosuje się następującą skalę ocen: bardzo dobrze (5), ponad dobrze (4,5), dobrze (4), dość dobrze (3,5), dostatecznie (3), niedostatecznie (2).
2.      Obowiązkowy wymiar praktyk zawodowych nie może przekraczać 90 godzin dydaktycznych rocznie.
 
§ 9
1.      Każdy z doktorantów przygotowuje indywidualny program studiów zaakceptowany przez opiekuna naukowego.
2.      Indywidualny program studiów, doktorant przedkłada do zatwierdzenia kierownikowi studiów do końca pierwszego semestru.
3.      Indywidualny program studiów określa zadania przewidziane do realizacji w każdym semestrze studiów doktoranckich, w szczególności opis planowanych badań naukowych.
4.      W wypadku potrzeby dokonania zmian indywidualnego programu studiów, doktorant przedkłada zaktualizowany program do akceptacji opiekunowi naukowemu/promotorowi oraz kierownikowi studiów doktoranckich.
5.      Doktorant, będący lekarzem, jeżeli zamierza realizować program studiów z dziedziny nauk medycznych, zobowiązany jest dostarczyć kierownikowi studiów wraz z indywidualnym programem studiów, zaświadczenie o odbyciu stażu podyplomowego.
 
§ 10
W terminie 7 dni od dnia zakończenia każdego semestru doktorant jest zobowiązany do złożenia kierownikowi studiów doktoranckich pisemnego sprawozdania z realizacji indywidualnego programu studiów, zaakceptowanego przez opiekuna naukowego/promotora.
 
§ 11
1.      Studia doktoranckie trwają nie krócej niż 2 lata i nie dłużej niż 4 lata. W uzasadnionych przypadkach studia mogą być skrócone, maksymalnie do 2 lat.
2.      Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i trwa do 30 września następnego roku kalendarzowego.
3.      W przypadku, gdy rozpoczęcie roku akademickiego przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, Rektor może podjąć decyzję o wcześniejszym lub późniejszym rozpoczęciu roku akademickiego.
4.      W uzasadnionych przypadkach, Rektor na wniosek Dziekana może podjąć decyzję o rozpoczęciu realizacji zajęć przed dniem 1 października na określonym Wydziale.
5.      Rok akademicki obejmuje:
- semestr zimowy,
- semestr letni.
6.      Semestr zimowy obejmuje:
- okres zajęć trwający 15 tygodni dydaktycznych,
- zimową sesję egzaminacyjną.
7.      Semestr letni obejmuje:
- okres zajęć trwający 15 tygodni dydaktycznych,
- letnią sesję egzaminacyjną.
8.      Sesje egzaminacyjne łącznie trwają nie krócej niż 6 tygodni, w tym letnia sesja egzaminacyjna co najmniej 4 tygodnie.
9.      Zimowa sesja egzaminacyjna rozpoczyna się po zakończeniu 15 tygodni dydaktycznych w semestrze zimowym i trwa do 30 kwietnia. Letnia sesja egzaminacyjna rozpoczyna się po zakończeniu 15 tygodni dydaktycznych w semestrze letnim i trwa do 15 września.
10.  Ramową organizację roku ustala Rektor i podaje do wiadomości przed rozpoczęciem roku akademickiego.
11.  Rektor może w czasie trwania roku akademickiego wprowadzać w nim zmiany oraz może zawiesić zajęcia na czas określony.
12.  Rektor może ustanowić w ciągu roku akademickiego dni wolne od zajęć.
13.  Dziekan może w ciągu roku akademickiego ustanowić godziny wolne od zajęć na danym wydziale.
14.  Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta (Załącznik nr 1) i po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego lub promotora może przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich w przypadkach uzasadnionych koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, na czas ich trwania, łącznie nie dłużej jednak niż o dwa lata, zwalniając jednocześnie z obowiązku realizacji programu studiów w tym okresie.
15.  Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta (Załącznik nr 1), może ponadto przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich zwalniając jednocześnie z obowiązku realizacji programu studiów w tym okresie, w przypadku:
a)      czasowej niezdolności do odbywania studiów doktoranckich spowodowanej chorobą,
b)      konieczności sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny,
c)      konieczności sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
d)     posiadania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, 
z zastrzeżeniem iż łączny czas przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich ze wszystkich w/w przyczyn (pkt a – d) nie może być dłuższy niż 1 rok.
16.  Kierownik studiów doktoranckich, na wniosek doktoranta (Załącznik nr 1), może dodatkowo przedłużyć okres odbywania studiów doktoranckich o okres odpowiadający czasowi trwania urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego, określonych w odrębnych przepisach, zwalniając jednocześnie z obowiązku realizacji programu studiów w tym okresie.
17.  W przypadku przedłużenia okresu odbywania studiów doktoranckich Rektor UMB może przyznać doktorantowi stypendium doktoranckie w tym okresie. Warunkiem uzyskania stypendium doktoranckiego w czasie, o który przedłużono studia jest wcześniejsze zaangażowanie w prowadzenie zajęć dydaktycznych albo realizację badań naukowych prowadzonych przez jednostkę organizacyjną uczelni, potwierdzone przez opiekuna naukowego/promotora i zaopiniowane przez kierownika studiów doktoranckich.
18.  Kierownik studiów doktoranckich, po zasięgnięciu opinii opiekuna naukowego/promotora, może umożliwić skrócenie studiów maksymalnie o 2 lata, pod warunkiem zrealizowania programu studiów i indywidualnego programu studiów.
 
§ 12
1.      Doktorant może ubiegać się o odbywanie studiów według indywidualnej organizacji studiów, pod warunkiem przedstawienia merytorycznego uzasadnienia takiego wniosku. Uzasadnienie takiego wniosku powinno obejmować przynajmniej jedno z poniższych:
1)      konieczność prowadzenia badań naukowych w innej jednostce akademickiej lub naukowo – badawczej w kraju lub za granicą,
2)      oddelegowanie przez macierzystą uczelnię do dodatkowych obowiązków, dydaktycznych, naukowych lub organizacyjnych, których rzetelne wypełnienie mogłoby kolidować z realizacją programu studiów doktoranckich.
2. Decyzję o zezwoleniu bądź odmowie zezwolenia na odbywanie studiów według indywidualnego planu i programu studiów, wydaje kierownik studiów doktoranckich na wniosek doktoranta, po zasięgnięciu opinii opiekuna/promotora doktoranta.
3. W przypadku zezwolenia na odbywanie studiów według indywidualnej organizacji studiów, kierownik studiów doktoranckich, określa zasady i warunki studiowania w uzgodnieniu z opiekunem/promotorem doktoranta.
 
§ 13
1.      Bieżącą działalnością studiów doktoranckich na wydziale kieruje kierownik studiów doktoranckich.
2.      Kierownika studiów doktoranckich powołuje i odwołuje Rektor po zasięgnięciu opinii Rady Wydziału i opinii właściwego organu Samorządu Doktorantów.
3.      Kierownik studiów doktoranckich:
1)      organizuje realizację programu studiów doktoranckich,
2)      dokonuje oceny realizacji programu studiów doktoranckich oraz prowadzenia badań naukowych przez doktorantów, w sposób określony przez Radę Wydziału,
3)      zalicza doktorantowi kolejne lata studiów doktoranckich,
4)      w uzasadnionych przypadkach, wydaje zgodę na zmianę opiekuna naukowego,
5)      pełni funkcję przewodniczącego stypendialnej komisji doktoranckiej,
6)      przedstawia Radzie Wydziału roczne sprawozdanie z przebiegu studiów doktoranckich,
7)      zgłasza Radzie Wydziału wnioski w sprawie organizacji i przebiegu studiów doktoranckich oraz w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu.
4.  Dziekan właściwego wydziału prowadzącego studia doktoranckie:
1) rozpatruje zastrzeżenia doktorantów do dokonanej przez kierownika studiów doktoranckich oceny realizacji programu studiów doktoranckich, w tym prowadzenia badań naukowych przez doktorantów,
2)  rozpatruje zastrzeżenia doktorantów w sprawie zaliczenia roku studiów, dokonanego przez kierownika studiów doktoranckich.
 
§ 14
1.      Do momentu otwarcia przewodu doktorskiego, doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną opiekuna naukowego, którego zapewnia wydział, na którym doktorant odbywa studia.
2.      Po otwarciu przewodu doktorskiego doktorant pozostaje pod opieką merytoryczną promotora, powołanego przez właściwą Radę Wydziału. Promotor jest opiekunem naukowym doktoranta.
3.      Do zadań opiekuna naukowego/promotora należy w szczególności:
1)      dokonywanie w każdym semestrze oceny postępów w pracy naukowej doktoranta, w tym akceptacja semestralnych sprawozdań doktoranta z realizacji indywidualnego programu studiów,
2)      nadzorowanie realizacji indywidualnego programu studiów doktoranta,
3)      zabezpieczenie, w porozumieniu z Prorektorem ds. Nauki, środków finansowych na prowadzenie badań naukowych przez doktoranta,
4)      zabezpieczenie miejsca prowadzenia zajęć dydaktycznych przez doktoranta oraz uzyskania pisemnej akceptacji kierownika właściwej jednostki organizacyjnej, w której doktorant będzie realizować zajęcia dydaktyczne.
 
 
III. Rekrutacja na studia doktoranckie
 
§ 15
1.      Nabór uczestników studiów doktoranckich odbywa się w sposób zapewniający wyłonienie najlepszych kandydatów.
2.      Warunki i tryb rekrutacji określa każdorazowo uchwała Senatu.
 
 
IV. Prawa i obowiązki doktorantów
 
§ 16
Do obowiązków doktoranta należy:
1)      podpisanie umowy na usługi edukacyjne w ramach studiów trzeciego stopnia pomiędzy Uczelnią a doktorantem, 
2)      przestrzeganie Regulaminu Studiów Doktoranckich,
3)      postępowanie zgodnie z treścią ślubowania,
4)      terminowe realizowanie programu studiów doktoranckich oraz indywidualnego programu studiów doktoranckich,
5)      uzyskiwanie zaliczeń i zdawanie egzaminów wymaganych programem studiów,
6)      prowadzenie badań naukowych zgodnie z indywidualnym programem studiów i składanie sprawozdań z ich przebiegu,
7)      odbywanie praktyk zawodowych w formie prowadzenia zajęć dydaktycznych, lub współuczestniczenia w ich prowadzeniu – w wymiarze ustalonym przez Radę Wydziału w programie studiów, przy czym realizacja praktyk w formie współuczestniczenia w prowadzeniu zajęć jest możliwa tylko w przypadku doktorantów:
a)      którzy są kierownikami projektów badawczych finansowanych przez NCN lub inne źródła zewnętrzne, w tym beneficjentami programu Diamentowy Grant – w wymiarze do 90 h/rok akademicki za jeden projekt,
b)      współwykonawcami projektów badawczych finansowanych przez NCN lub inne źródła zewnętrzne – w wymiarze do 90 h/rok akademicki za jeden projekt, z zastrzeżeniem, iż w przypadku gdy dwóch lub więcej doktorantów jest współwykonawcami tego samego projektu łączny wymiar praktyk realizowanych przez doktorantów w formie współuczestniczenia jest nie większy niż 90 h i powinien być podzielony przez kierownika projektu w zależności od zaangażowania doktorantów w realizację projektu,
c)      których opiekunowie naukowi/promotorzy są kierownikami projektów badawczych finansowanych przez NCN, kierownikami projektów lub koordynatorami merytorycznymi ze strony UMB projektów NCBiR i projektów UE w ramach programu Horyzont 2020 lub kierownikami, bądź koordynatorami merytorycznymi ze strony Uczelni innych projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych – w wymiarze do 90 h/rok akademicki za jeden projekt, do podziału pomiędzy doktorantów pozostających po opieką kierownika projektu,
- w okresie realizacji tych projektów i z zastrzeżeniem, iż w odniesieniu do jednego projektu możliwe jest skorzystanie tylko z jednej z wyżej wymienionych opcji (pkt a, b lub c), o czym decyduje kierownik projektu.
8)      uczestniczenie w corocznej sesji naukowo – sprawozdawczej doktorantów,
9)      wniesienie opłat za studia w przypadku studiów płatnych oraz powtarzanie zajęć z przedmiotu w przypadku niezadawalających wyników w nauce (na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych),
10)  w przypadku, gdy doktorant jest autorem publikacji, dokonywanie afiliacji, ze wskazaniem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i nazwy jednostki organizacyjnej – miejsca realizacji badań, których wyniki stanowiły podstawę do opracowania publikacji.
 
§ 17
1.      Doktorant opracowuje konspekty i materiały niezbędne do samodzielnego przeprowadzenia zajęć dydaktycznych.
2.      Konspekty i materiały, o których mowa w ust. 1 zatwierdza kierownik właściwej do prowadzenia zajęć dydaktycznych jednostki.
 
§ 18
1.      Doktoranci, którzy nie wywiązują się z obowiązków określonych w § 16, mogą zostać skreśleni z listy doktorantów. Skreślenie następuje także w przypadku pisemnej rezygnacji doktoranta ze studiów. Za rezygnację przyjmuje się również nieuczestniczenie w zajęciach wynikających z programu studiów przez okres 1 semestru. Decyzję o skreśleniu podejmuje kierownik studiów doktoranckich.
2.      Doktorant, który uzyskał stopień naukowy doktora, ale nie zrealizował pełnego programu studiów traci status uczestnika studiów doktoranckich.
3.      Od decyzji o skreśleniu doktorant może złożyć odwołanie do Rektora za pośrednictwem kierownika studiów w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Decyzja Rektora jest ostateczna.
 
§ 19
1.  Doktorant nie ma prawa do powtarzania roku.
2.  Na studiach doktoranckich nie przewiduje się reaktywacji.
3.  W przypadku nie uzyskania zaliczenia jednego przedmiotu w określonym terminie, w danym roku akademickim, kierownik studiów doktoranckich może wydać decyzję o warunkowym zezwoleniu na kontynuowanie studiów na następnym roku studiów (tzw. warunek).  Doktorant, który nie zaliczył przedmiotu z danego roku, ma obowiązek zaliczenia tego przedmiotu nie później niż w następnym roku akademickim, na którym podejmie naukę.
4.  Doktorant, który powtarza dany przedmiot jest zobowiązany do uczestniczenia w zajęciach i zaliczenia wszystkich form tego przedmiotu.
5. W trakcie całych studiów doktoranckich, doktorant może skorzystać z prawa warunkowego zaliczenia przedmiotu nie więcej niż dwa razy.
 
§ 20
1.      Doktoranci mogą być kierownikami projektów badawczych finansowanych przez NCN lub z innych źródeł zewnętrznych oraz projektów UMB finansowanych z dotacji zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich.
2.      Doktoranci mogą być również współwykonawcami prac statutowych realizowanych                        w Uczelni przez nauczycieli akademickich będących pracownikami naukowo – dydaktycznymi i naukowymi. Mogą również uczestniczyć w innych projektach  badawczych realizowanych w Uczelni.
 
§ 21
1.      Doktoranci mają prawo do uczestniczenia w konferencjach krajowych i zagranicznych, związanych z realizacją pracy doktorskiej na zasadach obowiązujących w Uczelni.
2.      Wniosek w sprawie wyjazdu, zaakceptowany przez opiekuna naukowego/promotora, podpisuje kierownik studiów doktoranckich i przekazuje do zatwierdzenia Prorektorowi ds. Nauki.
 
§ 22
1.      Doktorant ma prawo realizować część badań wynikających z realizacji indywidualnego programu studiów poza Uczelnią na zasadach skierowania.
2.      W przypadku skierowania doktoranta za granicę, wynikającego z realizacji indywidualnego programu studiów, na okres przekraczający 6 miesięcy, Rektor podejmuje decyzję o wypłacie bądź wstrzymaniu wypłaty stypendium doktoranckiego biorąc pod uwagę warunki finansowe pobytu i/lub ewentualne współfinansowanie doktoranta z innych źródeł.
 
§ 23
Doktoranci mają prawo do:
1)      przerw wypoczynkowych w wymiarze ośmiu tygodni w ciągu roku, które powinny być wykorzystane w okresie wolnym od zajęć dydaktycznych, udzielanych na pisemny wniosek doktoranta pozytywnie zaopiniowany przez opiekuna naukowego/promotora,
2)      ubezpieczenia społecznego i powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
3)      świadczeń zdrowotnych na niepracującego współmałżonka i dzieci.
 
§ 24
1.      Po uzyskaniu stopnia doktora, okres odbywania studiów doktoranckich, nie dłuższy niż cztery lata, zalicza się do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
2.      W sytuacji określonej w ust. 1 doktorantowi zalicza się również okres odbywania stacjonarnych studiów doktoranckich, jeżeli zostały one przerwane z powodu podjęcia zatrudnienia w charakterze nauczyciela akademickiego lub pracownika naukowego w instytucjach naukowych.
 
§ 25
1.      Doktorant otrzymuje legitymację doktoranta oraz indeks.
2.      Osoba, która została skreślona z listy doktorantów zwraca legitymację.
3.      Osoba, która ukończyła studia doktoranckie otrzymuje świadectwo ukończenia studiów.
4.      Warunkiem ukończenia studiów doktoranckich jest:
1)      uzyskanie wszystkich zaliczeń i zdanie egzaminów zgodnie z programem studiów doktoranckich,
2)      zakończenie badań naukowych zgodnie z indywidualnym programem studiów, potwierdzone na piśmie przez opiekuna naukowego/promotora,
3)      spełnienie wszystkich obowiązków wynikających z programu studiów,
4)      uzyskanie kwalifikacji trzeciego stopnia na drodze przewodu doktorskiego przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki stopnia naukowego doktora w określonej dziedzinie nauki w zakresie dyscypliny nauki,
5. Uzyskanie stopnia naukowego doktora przed terminem planowego zakończenia studiów doktoranckich powoduje utratę statusu doktoranta.
 
§ 26
1.      Uczelnia pobiera opłaty za wydanie legitymacji doktoranta i jej duplikatu.
2.      Za wydanie duplikatu dokumentu pobiera się opłatę o połowę wyższą niż za wydanie oryginału.
 
V. Świadczenia na rzecz doktorantów
 
§ 27
1.      Uczestnik stacjonarnych studiów doktoranckich może otrzymać stypendium doktoranckie. Stypendium nie może być niższe niż 60% minimalnego wynagrodzenia zasadniczego asystenta, ustalonego w przepisach o wynagradzaniu nauczycieli akademickich.
2.      Uczestnik studiów doktoranckich, może ubiegać się o wszelkie formy dofinansowania dostępne dla doktorantów, w tym m.in. o zwiększenie stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych.
3.      Rektor, po zasięgnięciu opinii właściwego organu samorządu doktorantów, ustala Regulaminy przyznawania stypendiów doktoranckich.
 
§ 28
1.      Doktorantowi, który został skreślony z listy doktorantów, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu,                       w którym decyzja o skreśleniu z listy doktorantów stała się ostateczna.
2.      Doktorantowi, który zrezygnował z uczestniczenia w studiach doktoranckich, zaprzestaje się wypłaty stypendium doktoranckiego z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym rezygnacja nastąpiła.
 
§ 29
1.  Doktorant może otrzymać pomoc materialną w formie:
a) stypendium socjalnego,
b) zapomogi,
c) stypendium dla najlepszych doktorantów,
d) stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych,
e) stypendium Ministra Zdrowia i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia.
2.  Świadczenia, o których mowa w ust.1 pkt a – d, przyznaje się ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów i doktorantów, na zasadach określonych przez Rektora, w uzgodnieniu z organem Samorządu Doktorantów w Regulaminie przyznawania pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
3. Stypendia Ministra Zdrowia i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia są przyznawane doktorantom na wniosek Rektora, zaopiniowany przez Radę Wydziału.
 
 
VI. Odpowiedzialność dyscyplinarna doktorantów
 
§ 30
Za naruszenie przepisów obowiązujących w Uczelni oraz za czyny uchybiające godności doktoranta, doktorant ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym oraz Statucie.
 
 
VII. Postanowienia końcowe
 
§ 31
Obsługę administracyjną studiów doktoranckich prowadzą Dziekanaty Wydziałów, na których prowadzone są studia doktoranckie oraz Dział Spraw Studenckich.
 
§ 32
Zmiany w Regulaminie wprowadza się w trybie określonym dla jego uchwalenia.
 
 
Przewodniczący Samorządu Doktorantów                                             Rektor
                                         
            mgr Emilia Sokołowska                                                  prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 


 
SPIS TREŚCI
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE....................................................................................2
II. WARUNKI I TRYB ORGANIZOWANIA I PROWADZENIA STUDIÓW DOKTORANCKICH .…..3
III. REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE ...........................................................11
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI DOKTORANTÓW................................................................11
V. ŚWIADCZENIA NA RZECZ DOKTORANTÓW.............................................................16
VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA DOKTORANTÓW. ......................................17
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.............................................................................17
SPIS TREŚCI........................................................................................................18
 
                                          Załącznik nr 1 do Regulaminu Studiów Doktoranckich
                                                                            Białystok, dnia............................
 
Wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich
 
Imię i nazwisko doktoranta..................................................................................................
PESEL…………………………………./nr dokumentu tożsamości………………………
Wydział.......................................................................................................
Dziedzina nauki, w której są realizowane studia doktoranckie……..……………………..
Rok studiów....................................................................., Nr albumu.....................................
 
Składam wniosek o przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich  o …………………. (podać czasokres) w związku z  (niepotrzebne skreślić):
 
1)      koniecznością prowadzenia długotrwałych badań naukowych realizowanych w ramach tych studiów, na czas ich trwania
2)      czasową niezdolności do odbywania studiów doktoranckich spowodowanej chorobą
3)      koniecznością sprawowania osobistej opieki nad chorym członkiem rodziny
4)      koniecznością sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem do 4 roku życia lub dzieckiem o orzeczonej niepełnosprawności
5)      posiadaniem orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
6)      przebywaniem na urlopie macierzyńskim, dodatkowym urlopie macierzyńskim, urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowym urlopie na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopie ojcowskim, urlopie rodzicielskim (określonych w odrębnych przepisach)
 
Do wniosku załączam:
a)  opinię opiekuna naukowego/promotora (w przypadku punktu 1)
b) dokumenty uzasadniające przedłużenie okresu odbywania studiów doktoranckich (w przypadkach, o których mowa w punktach 2 - 6)
 
                                                                       ...........................................
                                                                              podpis doktoranta
 
                                                                       ................................................
                                                                        podpis opiekuna naukowego/promotora
 
Decyzja kierownika studiów doktoranckich:
 
Wyrażam zgodę/ Nie wyrażam zgody na przedłużenie studiów doktoranckich na czasokres……………………………………………………………………………………
 
Uzasadnienie (w przypadku decyzji odmownej):
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………......……………………
 
                                                                                 ..........................................
                                                                        podpis kierownika studiów doktoranckich
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (7 maja 2015, 08:36:05)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (9 maja 2016, 11:03:41)
Zmieniono: nowy regulamin

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 420