Uchwała nr 58/15Senatuz dnia 29 maja 2015w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 58/15
Senatu
z dnia 29 maja 2015


w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia prowadzone w języku angielskim na rok akademicki 2016/2017 w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie art. 169 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012r., poz. 572, z póź. zm.) uchwala się, co następuje:


Zmiana do Uchwały 58/2015 w Uchwale 7/2016, Uchwale 94/2016

§1
    1.   Rekrutację na 6-letnie studia w języku angielskim na kierunku Lekarskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przeprowadza Wydziałowa Komisja Kwalifikacyjna ds. Studiów w Języku Angielskim, zwana dalej „Komisją”.
    2.   W skład Komisji wchodzi: Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, jako Przewodniczący, Prodziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – Sekretarz, oraz czterech członków wskazanych przez Radę Wydziału
    3.   Skład Komisji oraz Regulamin Komisji zatwierdza Senat.
    4.   W przypadku kandydatów z krajów pozyskanych przez Agencje rekrutacyjne wstępnej kwalifikacji dokonuje, na podstawie zawartej umowy o współpracy, Agencja, która przedkłada Komisji, o której mowa w ust. 1, dokumentację wstępnie zakwalifikowanych kandydatów, celem przeprowadzenia przez Komisję postępowania kwalifikacyjnego. W przypadku niewyczerpania limitu miejsc możliwa jest uzupełniająca rekrutacja, zgodnie z warunkami niniejszej uchwały.
    5.   W przypadku zgłoszenia się kandydata zamieszkałego poza obszarem działania Agencji bezpośrednio do Uczelni, kwalifikacji wstępnej dokonuje Komisja.
    6.   Zgodnie z umową o współpracy, o której mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, informacja o warunkach przyjęcia na studia, przekazywana jest kandydatom bezpośrednio przez Agencję, a ponadto opublikowana jest w mediach kierowanych do studentów z zagranicy (strona internetowa, foldery, informatory i inne źródła), z których potencjalni kandydaci również spoza obszarów działania Agencji mogą uzyskać informacje dotyczące warunków studiów anglojęzycznych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.
    7.   Ustala się 4 odrębne okresy rekrutacyjne. Miejsca niewykorzystane w danym okresie rekrutacyjnym przechodzą na kolejny okres.
- I okres od 20 marca do 4 maja
- II okres od 5 maja do 10 czerwca
- III okres od 11 czerwca do 20 lipca
- IV okres od 21 lipca do 16 sierpnia
W przypadku niewyczerpania limitu miejsc możliwa jest uzupełniająca rekrutacja prowadzona do 31 sierpnia 2015 r.
    8.   Studia w języku angielskim są odpłatne, a warunkiem ich rozpoczęcia jest wpłata kwoty wpisowego oraz czesnego przynajmniej za pierwszy semestr nauki.
    9.   Kandydaci na studia prowadzone w języku angielskim powinni spełniać następujące warunki:
1)        legitymowanie się świadectwem dojrzałości lub innym równoważnym dokumentem stwierdzającym ukończenie szkoły, uprawniającym do podjęcia studiów magisterskich w państwie, w którym został wydany, uznanym zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości (maturalnemu),
2)   uzyskanie średniej przekraczającej ocenę dostateczną (3,0) obliczonej w oparciu o:
a)        oceny z chemii oraz drugiego spośród trzech przedmiotów: biologii, fizyki lub matematyki ze świadectwa, którym mowa w ust. 9 pkt 1) niniejszego paragrafu,
b)        ewentualne świadectwa i dyplomy kształcenia uzupełniającego i wyższego.
3) posługiwanie się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 określonym w globalnej skali biegłości językowej wg CEFR.
4) uzyskanie powyżej 50 punktów na rozmowie kwalifikacyjnej ocenianej według wewnętrznego przelicznika ocen (załącznik nr.1)
5)    złożenie podania o przyjęcie na studia wraz z uzasadnieniem podjęcia studiów medycznych i wykonywania w przyszłości zawodu lekarza
10.            Ocena kandydata następuje w oparciu o następujące kryteria:
a)        w przypadku obywateli polskich posiadających nową maturę, wynik egzaminu maturalnego określony w procentach zostanie przeliczony na punkty, przy czym 1% równoważny jest 1 pkt Maksymalnie można uzyskać 200 pkt, po 100 pkt z każdego przedmiotu,
b)        w przypadku kandydata obywatela polskiego ze „starą maturą”, podstawą przyjęcia jest wynik z biologii, chemii, matematyki lub fizyki z części pisemnej matury oraz wynik z drugiego wymaganego przedmiotu ze świadectwa ukończenia szkoły średniej, przy czym stosuje się następującą punktację:
ocena 5,0 = 100 punktów
ocena 4,5 =  90 punktów
ocena 4,0 =  80 punktów
ocena 3,5 =  70 punktów
ocena 3,0 =  60 punktów
ocena 2,5 =  50 punktów
ocena 2,0 =  40 punktów.
c)        w przypadku kandydata z maturą międzynarodową (IB) stosuje się następujący przelicznik:
1 punkt na maturze = 40 punktów w rankingu
2 punkty na maturze = 50 punktów w rankingu
3 punkty na maturze = 60 punktów w rankingu
4 punkty na maturze = 70 punktów w rankingu
5 punktów na maturze = 80 punktów w rankingu
6 punktów na maturze = 90 punktów w rankingu
7 punktów na maturze = 100 punktów w rankingu
d)          w przypadku innej skali, podstawą przeliczenia będzie wewnętrzny przelicznik systemów  ocen (załącznik nr 1) ustalony w oparciu o informacje publiczne udostępnione przez szkołę lub kraj kandydata
e)        Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo do wprowadzenia w wewnętrznym przeliczniku systemów  ocen, ocen dotychczas nie uwzględnionych w tym przeliczniku.
f)           na wniosek kandydata Komisja może uwzględnić oceny uzyskane na egzaminie SAT II przeliczane na podstawie wewnętrznego przelicznika systemów ocen (załącznik nr 1)
g)        na wniosek kandydata, Komisja może uwzględnić oceny  uzyskane w kształceniu uzupełniającym lub wyższym przeliczane na podstawie wewnętrznego przelicznika ocen (załącznik nr 1)
h)        w przypadku kandydatów, którzy uzyskali świadectwa wymienione w ust. 9 pkt 1) niniejszego paragrafu poza granicami RP stosuje się przelicznik jak dla kandydatów w ust. 10 ppkt b.
i)          punkty mogą być uzyskane podczas rozmowy kwalifikacyjnej za: 
1.    znajomość języka angielskiego oraz motywację i predyspozycje kandydata do studiów medycznych przygotowujących do zawodu lekarza – maksymalnie 50 punktów.
2.    umiejętność prezentacji, w języku angielskim, wiedzy z wybranych przedmiotów ścisłych  – maksymalnie 50 punktów.
j)          Rozmowa może być przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną osobiście lub przy pomocy środków komunikacji elektronicznej pod warunkiem złożenia wszystkich wymaganych dokumentów oraz dokonaniu opłaty rekrutacyjnej.
k)        W przypadku osób niepełnosprawnych, rozmowa kwalifikacyjna będzie uwzględniać ich szczególne potrzeby.
l)          Kandydaci legitymujący się zdanym egzaminem maturalnym w Polsce po 2005r. lub odpowiadającą mu maturą międzynarodową (IB lub EB) są zwolnieni  z części weryfikującej znajomość przedmiotów ścisłych. Liczba punktów z tej części rozmowy jest przeliczana na podstawie ocen z dwóch przedmiotów (zgodnie z ustępem 9 punkt 2a oraz ustęp 10 punkt c) uzyskanych na egzaminie maturalnym przy czym liczba uzyskanych punktów dzielona jest przez 4. Maksymalnie można uzyskać 50 pkt, po 25 pkt z każdego przedmiotu.
m)      Komisja zastrzega sobie prawo do zasięgnięcia opinii eksperta w przebiegu postepowania kwalifikacyjnego. Opinia eksperta nie jest wiążąca.
n)        średnią ocen, o której mowa w ust 9 pkt 2 oraz ust 10 pkt a) oblicza się w oparciu o oceny z chemii oraz drugiego spośród trzech przedmiotów: biologii, fizyki lub matematyki w tym przynajmniej jeden na poziomie rozszerzonym, o ile w kraju, w którym kandydat uzyskał świadectwo, o którym mowa w ust. 9 pkt 1, przedmioty realizowane są na poziomie rozszerzonym
o)        Ostateczna liczba punktów zostanie obliczona na podstawie sumy liczby punktów obliczonych z ocen z dwóch wymaganych przedmiotów oraz z oceny uzyskanej na rozmowie kwalifikacyjnej.
11. W przypadku, gdy kandydat nie ukończył jeszcze nauki w szkole, dopuszcza się przeprowadzenie wstępnego postępowania kwalifikacyjnego i wydania promesy na podstawie ocen śródrocznych.
12. Wydanie decyzji o przyjęciu następuje pod warunkiem dostarczenia przez kandydata w odpowiednim terminie oryginału świadectwa maturalnego/ ukończenia szkoły średniej z ocenami nie niższymi niż oceny śródroczne.
13. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających kryteria do przyjęcia na studia, niż ustalony limit miejsc, Komisja ustali listę osób przyjętych na podstawie średniej ocen obliczonej zgodnie z zasadami wskazanymi wyżej.
14. Lista przyjętych kandydatów zostanie ustalona według uzyskanej liczby punktów  aż do wyczerpania limitu miejsc. Wszyscy kandydaci, którzy uzyskali taką samą liczbę punktów, co kandydat zajmujący ostatnie miejsce na liście, zostaną umieszczeni na liście przyjętych.
15. Listę przyjętych kandydatów ogłasza się poprzez wywieszenie w siedzibie Uczelni oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.
 
§ 2
1.      Po zakończonym postępowaniu kwalifikacyjnym, kandydat lub agencja rekrutująca upoważniona przez kandydata do odbioru decyzji otrzyma pisemną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu na studia, wydaną przez odpowiednią Wydziałową Komisję Rekrutacyjną, o której mowa w § 1 ust. 2.
2.      Od decyzji Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej służy odwołanie do Uczelnianej Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
3.      Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia.
 
§ 3
1.      Odpłatność za studia na kierunku Lekarskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prowadzonych w formie stacjonarnych 6-letnich studiów w języku angielskim dla studentów rozpoczynających je w roku akademickim 2016/2017 wynosi 9500 € za pierwszy rok nauki.
2.      Wysokość opłaty wnoszonej przez osobę ubiegającą się o przyjęcie na studia wynosi
500 €.
3.      Przyjęci studenci są zobowiązani uczestniczyć w kursie przygotowawczym, którego koszt wynosi 450 €.
 
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                               Przewodniczący Senatu
                                                                          Rektor
 
 
                                                            prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (11 czerwca 2015, 10:40:33)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (9 sierpnia 2016, 15:29:34)
Zmieniono: dodanie uchwały zmieniającej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 582