Uchwała nr 67/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w roku 2015 na zwiększenie wynagrodzeń, pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższymDziałając na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uchwala się co następuje:

Uchwała nr 67/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie przeznaczenia dodatkowych środków w roku 2015 na zwiększenie wynagrodzeń, pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym

Działając na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r., poz. 572 ze zm.) uchwala się co następuje:


§1
Przeznacza się w roku 2015 dodatkowe środki na zwiększenie wynagrodzeń, pochodzących z innych źródeł niż określone w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w wysokości 13.949.000 zł.

§2
Zwiększenie wynagrodzeń ze środków określonych w §1 jest dokonywane na podstawie przepisów wewnętrznych obowiązujących w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku lub na podstawie decyzji Rektora, w szczególności w formie:
1) wynagrodzenia określonego w umowie o pracę lub akcie mianowania, w tym uzupełniającego z tytułu realizacji projektów finansowanych ze środków UE, NCN, NCBiR i innych źródeł;
2) dodatku specjalnego przyznanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1571)
3) dodatku do wynagrodzenia z tytułu zadań projakościowych;
4) podwyższenia wynagrodzeń za godziny ponadwymiarowe na studiach stacjonarnych prowadzonych w języku angielskim, na studiach niestacjonarnych oraz środowiskowych studiach doktoranckich prowadzonych w języku angielskim;
5) wynagrodzenia naliczonego od wynagrodzeń dodatkowych – DWR, wynagrodzenie za urlop, inne - liczone jak wynagrodzenie za urlop.
 
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2015r.
 
                                                                                     Przewodniczący Senatu
                                                                                                Rektor
 
                                                                                prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:32:36)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 237