Uchwała nr 69/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 38/2015 sprawie dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 19, § 20 i § 26 ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U 2013 r., poz. 1571) uchwala się co następuje

Uchwała nr 69/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie zmiany Uchwały Senatu Nr 38/2015 sprawie dodatku specjalnego dla Rektora Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Na podstawie art. 151 ust. 8 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym (t. j. Dz. U z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 19, § 20 i § 26 ust.2 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie warunków wynagradzania za pracę i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w uczelni publicznej (Dz. U 2013 r., poz. 1571) uchwala się co następuje


§ 1
W uchwale Senatu Nr 38/15 zmienia się treść §1 nadając mu nowe brzmienie:
 „Senat Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wnioskuje o przyznanie Rektorowi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, prof. dr hab. Jackowi Niklińskiemu, dodatku specjalnego w wysokości 4,34% wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego miesięcznie, tj. w kwocie 770 zł brutto miesięcznie, od dnia 11.03.2015r. do dnia 31.08.2016 r. (tj. do końca kadencji) w związku z powierzeniem dodatkowych zadań związanych z realizacją projektu ,,Profile metaboliczne charakteryzujące różne podtypy niedrobnokomórkowego raka płuca” finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki na podstawie umowy nr UMO-2014/13/B/NZ5/01256 z dnia 11.03.2015r.”                                                       
               
                                                                § 2
 
Pozostałe postanowienia uchwały 38/15 pozostają bez zmian.
 
                                                                § 3
  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


                                                            Prorektor ds. Nauki
 
                                                     Prof. dr hab. Adam Krętowski
                                

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 12:38:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 225