Uchwała nr 71/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie Na podstawie § 40 ust. 4 Statutu Uczelni uchwala się co następuje:

Uchwała nr 71/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie

Na podstawie § 40 ust. 4 Statutu Uczelni uchwala się co następuje:


§1
Senat wyraża zgodę na zawarcie umowy o współpracy naukowej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku  i Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie (projekt umowy stanowi załącznik do niniejszej uchwały).
 
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                    Przewodniczący Senatu
                                                                               Rektor
 
                                                                  prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Senatu nr 71/2015 z dnia 29.06.2015
 
                                  U M O W A O WSPÓŁPRACY
                                     Nr VSEL ……/……./2015
                                                między
                       Pomorskim Uniwersytetem Medycznym w Szczecinie
                                                       a
                           Uniwersytetem Medycznym w Białymstoku
 
§1
Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, ul. Rybacka 1, 70-204 Szczecin
reprezentowany przez
Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Jerzego Samochowca
oraz
Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Jana Kilińskiego 1, 15-089 Białystokul. C. K. Norwida 25 50-375 Wrocław
reprezentowany przez
Prorektora ds. Nauki – prof. dr hab. Adama Krętowskiego
zwane dalej stronami,
poprzez niniejszą umowę nawiązują współpracę w zakresie działalności badawczej w ramach realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka pn. „Innowacyjne metody wykorzystania komórek macierzystych w medycynie” (POIG.01.01.02-00-109/09).
 
§2
Strony niniejszej umowy wyrażają wolę podjęcia współpracy w zakresie:
- realizacji wspólnych badań naukowych w zakresie analizy mechanizmów regulujących fizjologię i patologię komórek macierzystych VSELs;
- wzajemnej wymiany pracowników;
- wzajemnej wymiany materiału biologicznego do badań;
- zapewnienia dostępu do aparatury badawczej obu instytucji;
- wymiany wiedzy i publikacji naukowych w zakresie wzajemnych zainteresowań;
- publikacji wspólnych artykułów naukowych;
- wzajemnego informowania się o krajowych oraz międzynarodowych przedsięwzięciach naukowych;
- rozwoju innych form współpracy ustalonych przez obie strony.
 
§3
W celu realizacji niniejszej umowy strony opracują, zgodnie z obowiązującymi przepisami i możliwościami szczegółowe programy współpracy konkretyzujące zadania stron, sposoby realizacji badań, plan wymiany wyników oraz wyznaczą osoby odpowiedzialne za ich realizację. Wspólne projekty badawcze będą realizowane na podstawie odrębnych umów.
 
§4
Strony zgadzają się na traktowanie informacji i rezultatów współpracy za poufne w zakresie, jakim jest to niezbędne i będzie każdorazowo wynikało z wcześniejszych obustronnych ustaleń. Przed rozpoczęciem konkretnego projektu badawczego strony podpiszą umowę o poufności, która stanowi załącznik do niniejszej umowy.
 
§5
Każda ze stron zachowuje prawo do własności intelektualnej, która była w jej posiadaniu przed podpisaniem niniejszej umowy. Prawo własności informacji i rezultatów powstałych w wyniku realizacji niniejszej umowy powinny zostać uzgodnione pisemnie przez obie strony z wyprzedzeniem. 
 
§6
1. Umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2020 roku z mocą obowiązującą od dnia jej podpisania.
2. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron, za sześciomiesięcznym, pisemnym okresem wypowiedzenia.
 
§7
Wszelka korespondencja w zakresie realizacji niniejszej umowy będzie dostarczona w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.
 
§8
Osobami odpowiedzialnymi za realizację niniejszej umowy są:
- ze strony Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – prof. dr hab. Mariusz Ratajczak;
- ze strony Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  – dr hab. Marcin Moniuszko.
 
§9
Wszelkie spory dotyczące realizacji niniejszej umowy będą rozstrzygane przez strony w drodze konsultacji i negocjacji. W przypadku niemożności polubownego rozwiązania sporu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby powoda.
 
§10
1. Umowa może być zmieniona w wyniku uzgodnienia między partnerami na wniosek jednej ze stron w formie pisemnego aneksu.
2. Umowa zostaje sporządzona w trzech egzemplarzach, dwa dla Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie jeden dla Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.  
 
 
Szczecin, ………………..
 
 
W imieniu                                                                                W imieniu
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego                              Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie                                                                          w Białymstoku
 
 
 
…………………………..                                                          …………………………..
 
 
 
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (3 lipca 2015, 13:10:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 242