Uchwała nr 78/15Senatuz dnia 29 czerwca 2015w sprawie wyrażenia zgody przez Senat na wszczęcie procedury związanej z wydzieleniem i sprzedażą części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 761/4 położonej przy ulicy Żurawiej 14 w Białymstoku przez Polską Spółkę Gazownictwa spółka z o. o z siedzibą w Warszawie Na podstawie §40 ust. 2 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:

Uchwała nr 78/15
Senatu
z dnia 29 czerwca 2015


w sprawie wyrażenia zgody przez Senat na wszczęcie procedury związanej z wydzieleniem i sprzedażą części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 761/4 położonej przy ulicy Żurawiej 14 w Białymstoku przez Polską Spółkę Gazownictwa spółka z o. o z siedzibą w Warszawie

Na podstawie §40 ust. 2 pkt 26 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku uchwala się co następuje:


§1
1. Senat wyraża zgodę na wszczęcie procedury związanej z wydzieleniem i sprzedażą  części nieruchomości o  powierzchni nie większej niż  110 m2 na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa spółka z o.o.  z siedzibą w Warszawie , w celu posadowienia  stacji redukcyjnej oraz sieci gazowej na terenie nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 761/4 przy ulicy Żurawiej 14  w Białymstoku, dla której prowadzona jest KW nr BI1B/001184893/6.

2. Powierzchnia gruntu, o której mowa w ust. 1, wydzielona zostanie z działki nr 761/4, na którą zostanie założona odrębna księga wieczysta.

3. Mając na uwadze, iż nieruchomość obciążona jest ograniczonym prawem rzeczowym- nieodpłatne  użytkowanie na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności statutowej na rzecz Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, należy wystąpić do użytkownika ze stosownym wnioskiem.

4. Senat na podstawie odrębnej uchwały zajmie stanowisko w sprawie wyrażenia zgody   na sprzedaż nieruchomości.

§ 2
Polska Spółka Gazownictwa spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie  poniesie  wszystkie koszty związane ze sprzedażą nieruchomości, w tym  z podziałem geodezyjnym działki, wykonaniem operatu szacunkowego, koszty aktu notarialnego, opłat sądowych, opłat  za wpisy w księgach wieczystych.

§3
Wykonanie uchwały powierza się Kanclerzowi  Uniwersytetu Medycznego.
                                                                      
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                               Przewodniczący Senatu
 
                                                                                         Rektor
                                                                             prof. dr hab. Jacek Nikliński
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:28:28)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (6 lipca 2015, 11:29:45)
Zmieniono: korekta redakcyjna

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 220