NULL string(0) ""

Uchwała nr 92/15Senatuz dnia 18 listopada 2015w sprawie przeznaczenia w roku akademickim 2015/2016 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od cudzoziemców na zwiększenie wynagrodzeń za nauczanie w języku angielskim Na podstawie art. 151 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.572 z późn.. zm.), uchwala się, co następuje:

Uchwała nr 92/15
Senatu
z dnia 18 listopada 2015


w sprawie przeznaczenia w roku akademickim 2015/2016 dodatkowych środków pozabudżetowych uzyskanych z opłat od cudzoziemców na zwiększenie wynagrodzeń za nauczanie w języku angielskim

Na podstawie art. 151 ust.8 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz.572 z późn.. zm.), uchwala się, co następuje:


§ 1
1.      Przeznacza się dodatkowe środki pozabudżetowe w roku akademickim 2015/2016 w wysokości określonej w planie finansowym na rok akademicki 2015/2016, zatwierdzonych Uchwałą Senatu, uzyskane z opłat od cudzoziemców studiujących na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, na zwiększenie wynagrodzeń nauczycieli akademickich będących pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz na wynagrodzenia nauczycieli akademickich nie będących pracownikami Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, którzy nauczają w języku angielskim.
2.      Postanowienia niniejszej uchwały nie mają zastosowania do nauczycieli prowadzących
zajęcia z wychowania fizycznego.
3.      Niewykorzystane środki finansowe, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu przechodzą na rok następny.
 
§ 2
1.      Kwota przeznaczonych środków, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały została wyliczona              w sposób zapewniający uzyskanie przez nauczyciela akademickiego będącego pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wynagrodzenia za jedną godzinę prowadzenia zajęć, kwoty w następujących wysokościach brutto:
1) ćwiczeń i seminariów 117 PLN,
2) wykładów 176 PLN.
2.      W przypadku konieczności zatrudnienia nauczycieli akademickich spoza Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w celu prowadzenia zajęć w języku angielskim ustala się następujące stawki wynagrodzenia za jedną godzinę brutto:
1) ćwiczenia i seminaria – 95 PLN,
2) wykładów - 142 PLN.
3.      W szczególnie uzasadnionych przypadkach Rektor może przyznać osobom nie będącym nauczycielami akademickimi Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wynagrodzenie za prowadzenie wykładów w języku angielskim do kwoty 400 PLN za jedną godzinę brutto.
4.      Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, przysługuje nauczycielowi akademickiemu będącemu pracownikiem Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pod warunkiem wypełnienia pensum dydaktycznego przez jednostkę oraz nauczyciela akademickiego, w ramach której były realizowane zajęcia w języku angielskim i wypłacane jest po zakończeniu każdego semestru.
 
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą od początku roku
akademickiego 2015/2016.
 
                                                              Przewodniczący Senatu
                                                                     Rektor
                                                           prof. dr hab. Jacek Nikliński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (25 listopada 2015, 15:13:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 728