Zarządzenie nr 31/15Rektoraz dnia 2 lipca 2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarządzenie nr 31/15
Rektora
z dnia 2 lipca 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 15 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 52/14 z dnia 17.09.2014 r. oraz Zarządzenie Rektora nr 66/14 z dnia 19.11.2014 r.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od początku roku akademickiego 2015/2016.
 
                                                                                 Rektor
 
                                                                     prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik do zarządzenia (132kB) word Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  - moc obowiązująca od początku roku akademickiego 2015/2016.


Załączniki do regulaminu:
Załącznik nr 1 (246kB) word Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów.
Załącznik nr 2 (171kB) word Wniosek o stypendia socjalne.
Załącznik nr 3 (111kB) word    Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny.
Załącznik nr 4 (69kB) word Oświadczenie studenta o nie pobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów lub innej uczelni
Załącznik nr 5 (78kB) word Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu

Załącznik nr 6 (107kB) word Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik nr 7 (51kB) word   Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej.
Załącznik nr 8 (97kB) word Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik nr 9 (49kB) word Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości  z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie.
Załącznik nr 10 (28kB) word Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Załącznik nr 11 (26kB) word Oświadczenie studenta o samodzielności finansowej
 

 
UWAGA!
ZMIANA ZAŁĄCZNIKÓW 1-5
wprowadzona dnia 10.05.2016 r. Zarządzeniem 22/16


metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (2 lipca 2015, 14:54:32)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (12 maja 2016, 13:22:13)
Zmieniono: dodanie zmian 22/16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1145