Zarządzenie nr 32/15Rektoraz dnia 3 lipca 2015w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarządzenie nr 32/15
Rektora
z dnia 3 lipca 2015


w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie art. 199 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 15 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:
 
§ 1
Wprowadzam Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Traci moc Zarządzenie Rektora nr 53/14 z dnia 17.09.2014 r.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą  od początku roku akademickiego 2015/2016.
 
 
                                                                   Rektor
 
                                                     prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
Załącznik do zarządzenia (38kB) word Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku  - moc obowiązująca od początku roku akademickiego 2015/2016.

Załączniki do regulaminu:

Załącznik nr 1 (132kB) word - Wniosek o przyznanie stypendium dla najlepszych doktorantów.
Załącznik nr 2 (23kB) word - Wniosek o stypendium socjalne.
Załącznik nr 3 (63kB) word - Wykaz dokumentów określających dochód doktoranta.
Załącznik nr 4 (52kB) word - Oświadczenie doktoranta, że nie będzie się ubiegał o świadczenia na innym kierunku 
        lub innej uczelni.
Załącznik nr 5 (55kB) word - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu.
Załącznik nr 6 (56kB) word - Wniosek o przyznanie zapomogi.
Załącznik nr 7 (43kB) word - Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej.
Załącznik nr 8 (56kB) word - Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu.
Załącznik nr 9 (39kB) word - Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania
        w  DS lub inny obiekcie.
Załącznik nr 10 (24kB) word - Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Załącznik nr 11 (14kB) word - Oświadczenie o samodzielności finansowej doktoranta.
 
Zmiana w Zarządzeniu 45/15, Zarządzeniu 33/16

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (7 lipca 2015, 11:03:04)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (30 czerwca 2016, 15:00:55)
Zmieniono: dodanie zarządzenia zmieniającego 33/16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1817