Zarządzenie nr 8/15Kanclerzaz dnia 20 sierpnia 2015w sprawie wprowadzenia nowych zasad ewidencji zmiany miejsca użytkowania składników majątkowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zarządzenie nr 8/15
Kanclerza
z dnia 20 sierpnia 2015


w sprawie wprowadzenia nowych zasad ewidencji zmiany miejsca użytkowania składników majątkowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie §129 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, zarządzam co następuje:

§1
Wprowadzam Zarządzenie dotyczące składników majątkowych UMB: środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, środków niskocennych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej.
 
§2
W przypadku konieczności zmiany miejsca użytkowania danego składnika/składników majątkowych należy na adres e-mail: inwent@umb.edu.pl przesłać wykaz składników majątkowych, których zmiana ma dotyczyć lub dostarczyć w formie papierowej do Sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku, zawierający następujące dane:
- numer inwentarzowy,
- ilość,
- dotychczasowe miejsce użytkowania,
- nowe miejsce użytkowania.
 
§3
 
1. Na podstawie przekazanych danych Sekcja Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku wystawia w systemie Simple odpowiednie dokumenty (MT, MN) oraz przesyła je elektronicznie w formacie PDF osobie zgłaszającej.
2. Osoba zgłaszająca zobowiązana jest wydrukować dokumenty w czterech egzemplarzach, a następnie dokumenty podpisuje strona przekazująca składnik majątkowy oraz strona przyjmująca składnik majątkowy.
3. Dwa egzemplarze dokumentów zostają odpowiednio u strony przekazującej i przyjmującej, zaś dwa kolejne przekazuje się do Sekcji Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku.
 
 
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (31 sierpnia 2015, 08:23:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1035