Zarządzenie nr 7/16Rektoraz dnia 16 lutego 2016w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z aparatury zakupionej w ramach projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Zarządzenie nr 7/16
Rektora
z dnia 16 lutego 2016


w sprawie wprowadzenia Zasad korzystania z aparatury zakupionej w ramach projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Na podstawie §42 ust. 15 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
w powiązaniu z Uchwałą  nr 16/2016 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
z dnia 21.01.2016 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 81/2015 Senatu UMB
z dnia 29.06.2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z infrastruktury badawczej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządzam, co następuje:
 
§1
Wprowadzam w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku Zasady korzystania
z  aparatury zakupionej w ramach projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                 Rektor
 
                                                     prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik do zarządzenia (472kB) word Zasady korzystania z  aparatury zakupionej w ramach projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa I. Wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie, Działania 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Załączniki do zasad:
Załącznik 1 (469kB) word Wykaz aparatury zakupionej w ramach projektu pn. „Unowocześnienie aparatury badawczej jednostek Centrum Badań Innowacyjnych PLUS”

Załącznik 2 (471kB) word Wykaz projektów badawczych, rozwojowych i celowych realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury w (nazwa jednostki UMB) zakończonych w roku ………

Załącznik 3 (461kB) word
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (17 lutego 2016, 14:55:54)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 414