Zarządzenie nr 10/16Rektoraz dnia 3 marca 2016zmieniające Zarządzenie nr 11/12 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zarządzenie nr 10/16
Rektora
z dnia 3 marca 2016


zmieniające Zarządzenie nr 11/12 w sprawie organizacji przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie §42 ust. 2 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zarządzam, co następuje:
 
§ 1
   W Zarządzeniu nr 11/2012 zmienia się treść §2 ust. 1 nadając mu nowe brzmienie:
„1. Zadania związane z przyjmowaniem i koordynowaniem rozpatrywania skarg i wniosków  realizują w stosunku do skarg rozpatrywanych przez:
1)      Rektora – Biuro Rektora,
2)      Prorektorów – jednostki merytorycznie obsługujące Prorektorów,
3)      Dziekanów i Prodziekanów – dziekanaty,
4)      Kierowników jednostek dydaktycznych – wyznaczeni przez nich, bezpośrednio podlegli 
         pracownicy,
5)      Kanclerza i jego zastępców – Biuro Kanclerza.”
 
§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                             Rektor
                                                                 prof. dr hab. Jacek Nikliński

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (4 marca 2016, 14:19:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 382