Zarządzenie nr 18/16Rektoraz dnia 21 kwietnia 2016w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Zarządzenie nr 18/16
Rektora
z dnia 21 kwietnia 2016


w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku
 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z dnia 18 sierpnia 2004r) i  na podstawie art. 2375  Kodeksu Pracy  zarządza się, co następuje:
 
    
§  1
 
Szkoleniu okresowemu podlegają pracownicy:
Ø  obsługi (stanowiska robotnicze),
  
§  2
 
Szkolenie pracowników wymienionych w § 1 - odbędzie się w Sali Senackiej b. Pałac Branickich (nad Rektoratem).
Szczegółowe terminy dla poszczególnych grup szkoleniowych, podane zostaną w pismach do kierowników jednostek organizacyjnych wraz z imiennym wykazem uczestników szkolenia.
 
          
 §  3
 
Szczegółowe programy szkolenia, opracowane w oparciu o przepisy MG i P, a zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu  Medycznego) stanowią  załącznik do zarządzenia (w aktach Inspektoratu BHP).
 
§  4
 
Osoby przeszkolone winny wykazać się przed komisją znajomością przepisów i zasad kształtowania bhp i ppoż.

§  5
 
Szkolenie okresowe pracowników wymienionych w § 1 jest obowiązkowe.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
                                                                                     R E K T O R
 
                                                                              prof. dr hab.  Jacek  Nikliński                                               

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 10:19:57)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 373