Zarządzenie nr 19/16Rektoraz dnia 21 kwietnia 2016w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

Zarządzenie nr 19/16
Rektora
z dnia 21 kwietnia 2016


w sprawie szkolenia okresowego pracowników Uczelni w zakresie bhp i ppoż.

            Na podstawie Rozporządzenia Ministra Gospodarki i  Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku
 w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180 z dnia 18 sierpnia 2004r) i  na podstawie art. 2375  Kodeksu Pracy  zarządza się, co następuje:
 
    
§  1
 
Szkoleniu okresowemu w dziedzinie bhp i ppoż podlegają kierujący pracownikami,   nauczyciele akademiccy,  pracownicy: naukowo – techniczni i  inżynieryjno – techniczni oraz administracji.
                                       
§  2
 
Szkolenie odbędzie się metodą samokształcenia (materiały szkoleniowe zostaną doręczone poszczególnym pracownikom wraz z niniejszym zarządzeniem), a następnie  zostanie przeprowadzony egzamin testowy  - wykaz osób oraz dokładny termin składania egzaminu określi odrębne  pismo – stanowiące załącznik do zarządzenia (w aktach Inspektoratu BHP).
 
            Konsultacje na temat zagadnień bhp i ppoż odbywać się będą w środy, czwartki
i piątki - w Inspektoracie BHP tut. Uczelni w godzinach  10 – 14.
 
§  3
 
Program szkolenia (opracowany w oparciu o przepisy MG i P, a zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu  Medycznego) stanowi  załącznik do zarządzenia (w aktach Inspektoratu BHP).
 
§  4
 
Osoby przeszkolone winny wykazać się przed komisją znajomością przepisów i zasad kształtowania bhp i ppoż.

§  5
 
Szkolenie okresowe pracowników wymienionych w § 1 jest obowiązkowe.
 
§ 6
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
                                                                        R E K T O R
 
 
                                                              prof. dr hab.  Jacek  Nikliński                                                      

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (9 maja 2016, 10:29:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 393