Zarządzenie nr 22/16Rektoraz dnia 10 maja 2016zmieniające Zarządzenie nr 31/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Zarządzenie nr 22/16
Rektora
z dnia 10 maja 2016


zmieniające Zarządzenie nr 31/15 w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Na podstawie art. 186 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 572 z późn. zm.) oraz § 42 ust. 15 Statutu Uczelni zarządzam, co następuje:
 
§ 1
W Regulaminie przyznawania pomocy materialnej studentom, stanowiącym załącznik do Zarządzenia nr 31/15 Rektora UMB z dnia 2.07.2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. Zmienia się treść następujących załączników do regulaminu, stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia:
- Załącznik 1 (180kB) word – Wniosek o przyznanie stypendium Rektora,
- Załącznik 2 (85kB) word – Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego,
- Załącznik 3 (64kB) word – Wykaz dokumentów określających dochód studenta,
- Załącznik 5 (55kB) word - Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu,
- Załącznik 8 (57kB) word – Oświadczenie o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.
 
§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
                                                                 Rektor
 
                                                     prof. dr hab. Jacek Nikliński
 
 

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (12 maja 2016, 13:17:25)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 376