Prorektorzy Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku kadencji 2012-2016


Prorektor ds. Nauki
prof. dr hab. Adam Krętowski

tel. 085 748 5412
e-mail: dzialnau@umb.edu.pl

Prorektor ds. Nauki kieruje całokształtem spraw związanych z działalnością naukowo-badawczą i naukowo-usługową Uczelni, a w szczególności: gospodaruje środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność  statutową i własną, wykonuje nadzór nad realizacją umów dotyczących  finansowania prac badawczych, wspiera rozwój naukowy pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni. Inicjuje i prowadzi współpracę międzynarodową, współpracę naukową z krajami Unii Europejskiej, sprawuje nadzór naukowy nad studiami doktoranckimi.
 
Prorektor ds. Studenckich
prof. dr hab. Adrian Chabowski

tel: 085 748 5409
e-mail: dzss@umb.edu.pl

Prorektor ds. Studenckich koordynuje i nadzoruje całokształt procesu dydaktycznego i wychowawczego Uniwersytetu Medycznego, w tym: organizację studiów, rozwój nowych kierunków studiów, współpracę z samorządem studentów i doktorantów, pomoc materialną dla studentów, doktorantów i opiekę zdrowotną. 
                                  
Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego
prof. dr hab. Zenon Mariak

tel. 085 748 5407
e-mail: prorektorat@umb.edu.pl
 
Prorektor ds. Klinicznych i Kształcenia Podyplomowego koordynuje współpracę kierowników klinik, zakładów, samodzielnych pracowni z dyrektorami samodzielnych publicznych szpitali klinicznych i publicznych zakładów opieki zdrowotnej, na bazie których działają jednostki organizacyjne Uczelni, organizuje i nadzoruje kształcenie podyplomowe w dziedzinach klinicznych oraz współpracuje z odpowiednimi władzami, instytucjami, organizacjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie rozwoju lecznictwa i opieki zdrowotnej.

metryczka


Wytworzył: Emilia Minasz (23 stycznia 2013)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 12:03:18)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 8335