Zarządzenie nr 6/16Rektoraz dnia 16 lutego 2016zmieniające Zarządzenie nr 56/15 wprowadzenia znowelizowanego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Zarządzenie nr 6/16
Rektora
z dnia 16 lutego 2016


zmieniające Zarządzenie nr 56/15 wprowadzenia znowelizowanego tekstu Zasad (Polityki) Rachunkowości w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013, poz. 330 ze zm.) zarządzam co następuje:
 
§ 1
Wprowadza się do Zasad (Polityki) Rachunkowości UMB następujące zmiany:
1.      W punkcie 2.4.4. dodaje się kolejny akapit  następującej treści : „ Ewidencja dodatkowa dotycząca pozostałych projektów prowadzona jest w obszarze Zarządzanie Projektami, w arkuszach Excel lub innych programach .”
2.      W punkcie 6.2. Konto 510 po wyrazach: „Ewidencja szczegółowa wg budżetu projektu prowadzona jest w obszarze Zarządzanie Projektami. ERP” dodaje się kolejne wyrazy: „ w arkuszach Excel lub innych programach.”
3.      W punkcie 6.2. Konto 730 zdanie: „ Koszty pośrednie naliczone wskaźnikiem wskazanym w załączniku nr 3 , przekazywane są do obszaru Zarządzanie Projektami. ERP” , zastępuje się zdaniem o treści : „Koszty pośrednie naliczone wskaźnikiem wskazanym w załączniku nr 3 , przekazywane są automatycznie  do obszaru Zarządzanie Projektami. ERP , o ile ewidencja dodatkowa projektu realizowana jest
w tym obszarze”.
Dodaje się Załącznik nr 5 – Ewidencja aparatury naukowo-badawczej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Pozostałe postanowienia Zarządzenia Rektora nr 56/15 z 14.12.2015r. pozostają bez zmian.
 
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 01.01.2015r.
 
                                                                                                  Rektor
 
                                                                                    prof. dr hab. Jacek Nikliński

Załącznik 5 (29kB) word Ewidencja aparatury naukowo-badawczej

metryczka


Opublikował: Emilia Minasz (17 lutego 2016, 14:46:37)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (17 lutego 2016, 14:58:45)
Zmieniono: dodanie załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 398