Regulamin studiów stacjonarnych | Regulamin studiów niestacjonarnych
Regulamin Studiów I Stopnia, II Stopnia oraz Jednolitych Studiów Magisterskich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
Regulamin studiów doktoranckich | Regulamin Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulamin studiów podyplomowych | Regulamin Samorządu Doktorantów
Regulamin Samorządu Studentów | Regulamin przyznawania stypendiów doktorankich
Regulamin przyznawania pomocy materialnej doktorantom
Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom
Regulamin Programu Mobilności Studentów Uczelni Medycznych MOSTUM
Regulations of full-time study at the Medical University of Bialystok
Regulamin Domu Studenta | The Rules of the dormitory of the Medical University in Bialystok
Regulamin przyznawania specjalnych stypendiów naukowych z dotacji podmiotowej w ramach statusu KNOW dla uczestników stacjonarnych studiów doktoranckich w UMB
Regulamin Wyjazdów w ramach Programu Erasmus +
Regulamin przyznawania i wypłacania stypendiów na wyjazdy doktorantów Środowiskowych Studiów Doktoranckich w Języku Angielskim
Regulaminy Biura Karier | Regulamin przyznawania zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku
Regulamin dofinansowania praktyk studenckich w ramach projektu pn. Wdrożenie programu rozwoju UMB
Zasady funkcjonowania Klubu Studenckiego 'CoNieCo'
Regulamin Przeciwdziałania Mobbingowi, Dyskryminacji i Molestowaniu Seksualnemu Studentów w Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku

Regulaminy przyznawania pomocy materialnej studentom
REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM 2015 - MOC OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2015/2016

Zmiana załączników do regulaminu od 1 do 5 w Zarządzeniu 22/16
_____________________________________________________________________________________Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom  2014 r - MOC OBOWIĄZUJĄCA OD ROKU AKADEMICKIEGO 2014/2015


link na właściwą stronę

Zmiana w Zarządzeniu 66/14 (17kB) pdf

_____________________________________________________________________________________Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom  2013 r. - moc obowiązująca od roku akademickiego 2013/2014

Zarządzenie 38/13 (14kB) pdf z dnia 14.06.2013 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UMB

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UMB (70kB) pdf

Załączniki:
Załącznik 1 (183kB) word Wniosek o stypendium Rektora dla najlepszych studentów
Załącznik 2 (87kB) word Wniosek o stypendia socjalne
Załącznik 3 (55kB) word Wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny
Załącznik 4 (50kB) word Oświadczenie studenta, że nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na więcej niż na w/w kierunku
Załącznik 5 (54kB) word Wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik 6 (59kB) word Wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 7 (42kB) word Oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
Załącznik 8 (55kB) word Oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik 9 (37kB) word Oświadczenie do stypendium socjalnego w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w Domu Studenta lub innym obiekcie
Załącznik 10 (22kB) word Oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zmiana w Zarządzeniu 79/13_____________________________________________________________________________________


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom z 2011 r.

Zarządzenie Rektora Nr 30/11 (34kB) word  z dnia 15.06.2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (34kB) word

Załączniki do regulaminu (365kB) word

Zmiany do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom:

Zarządzenie 23/12 (30kB) word  z dnia 26 kwietnia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 30/11 Rektora UMB z dnia 15.06.2011r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UMB

Załącznik 1 (56kB) pdf  - wniosek o przyznanie stypendium Rektora
Załącznik 2 (60kB) pdf - wniosek o przyznanie pomocy materialnej
Załącznik 3 (65kB) pdf - wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny
Załącznik 4 (46kB) pdf - oświadczenie studenta, że nie pobiera świadczeń pomocy materialnej na więcej niż
        na wyżej wymienionym kierunku
Załącznik 5 (59kB) pdf - wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik 6 (50kB) pdf - wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 7 (38kB) pdf - oświadczenie nr 1 o dochodach z działalności gospodarczej
Załącznik 8 (50kB) pdf - oświadczenie nr 2 o dochodach niepodlegających 
        opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik 9 (35kB) pdf - oświadczenie do stypendium socjalnego zwiększonej
        wysokości z tytułu zamieszkania w DS lub innym obiekcie
Załącznik 10 (37kB) pdf oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne

Zarządzenie Rektora Nr 39/12 (21kB) pdf z dnia 23 sierpnia 2012r. zmieniające Zarządzenie Nr 30/11 oraz wprowadzające tekst jednolity Regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku (70kB) pdf

Załącznik 1 (161kB) word  wniosek o przyznanie stypendium Rektora
Załącznik 2 (88kB) word wniosek o przyznanie pomocy materialnej
Załącznik 3 (57kB) word wykaz dokumentów określających dochód studenta i członków jego rodziny
Załącznik 4 (52kB) word oświadczenie studenta
Załącznik 5 (54kB) word wniosek o ponowne przeliczenie dochodu
Załącznik 6 (59kB) word wniosek o przyznanie zapomogi
Załącznik 7 (42kB) word oświadczenie o dochodzie uzyskiwanym z pozarolniczej działalności osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych dochodów osiąganych przez osoby fizyczne
Załącznik 8 (55kB) word oświadczenie dla UMB o  dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym
Załącznik 9 (38kB) word oświadczenie
Załącznik 10 (22kB) word oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne
        za poprzedni rok kalendarzowy


Regulamin przyznawania pomocy materialnej studentom UMB (29kB) word z 2010 r. stracił moc 30.09.2011 r.

metryczka


Wytworzył: Dział Organizacji i Kontroli (23 sierpnia 2012)
Opublikował: Emilia Minasz (23 stycznia 2013, 15:43:08)

Ostatnia zmiana: Emilia Minasz (12 maja 2016, 13:26:24)
Zmieniono: zmiana w 22/16

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 6656